Kursplan för Sociala gruppers utbildningsstrategier

Educational Strategies of Social Groups

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK056
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-02-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Den är identisk med delkursen Sociala gruppers utbildningsstrategier inom kursen Utbildningssociologi A. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska förstå sambandet mellan elevers/studenters olika förutsättningar och tillgångar och de olika vägar de tar genom utbildningssystemet. Kursen behandlar dessutom olikheter när det gäller hur olika samhällsgrupper använder sig av utbildningssystemet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra på en generell nivå för hur människor med olika geografiska, etniska och sociala ursprung, med olika kön och med olika tillgångar fördelar sig på utbildningssystemets nivåer och inriktningar
 • redogöra för övergripande skillnader i sociala gruppers utbildningsstrategier
 • beskriva förhållandet mellan utbildningssystemets struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier

Innehåll

 • Det svenska utbildningssystemets sociala struktur
 • Sociala gruppers utbildningsstrategier
 • Förhållandet mellan sociala gruppers utbildningsstrategier och utbildningssystemets struktur

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen tillsammans med Utbildningssociologi A, 30 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Sociala gruppers utbildningsstrategier 7,5 hp

 • Aarseth, Helene Fear of Falling - Fear of Fading: the Emotional Dynamics of Positional and Personalised Individualism

  Ingår i:

  Sociology.

  vol. 52 (2018) nr. 5 s. 1087-1102

  s. 1087-1102 (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ambjörnsson, Fanny I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

  Stockholm: Ordfront, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mikael Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York : Kapitel 1-2

  Disputationsuppl.: Uppsala: Utbildnings- och kultursociologi, 2005

  s. 181-234, 539-564 (53 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bunar, Nihad; Sernhede, Ove Skolan och ojämlikhetens urbana geografi : om skolan, staden och valfriheten

  Göteborg: Daidalos, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsberg, Håkan School competition and social stratification in the deregulated upper secondary school market in Stockholm [Elektronisk resurs]

  2018

  s. 891-907 (16 s.)

  39:6, 891-907

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Göransson, Anita; Lidegran, Ida En gränslös akademi? : vägar till den akademiska toppen med utländsk bakgrund i bagaget

  Ingår i:

  Makten och mångfalden : eliter och etnicitet i Sverige : rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer :b Justitiedepartementet, 2005

  s. 257-284

  (27 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidegran, Ida Utbildningskapital : om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009

  s. 11-48, 175-239 (101 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palme, Mikael Det kulturella kapitalet : studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) :b Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008

  s. 57-95, 259-276 (55 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pomerantz, Shauna & Rebecca Raby, "Oh, she's so smart: girls' complex engagements with post/feminist narratives of academic success"

  Ingår i:

  Gender and education [Elektronisk resurs]

  Abingdon: Carfax, 1995-

  vol. 23 (2011) nr. 5 s. 549-564

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Serre, Delphine & Anne-Cathrine Wagner, For a Relational Approach to Cultural Capital: A Concept Tested by Changes in the French Social Space"

  Ingår i:

  The sociological review.

  Keele: University of Keele, 1908-

  vol. 63 (2015) nr. 2 s. 433-450

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waddling, Jennifer; Bertilsson, Emil; Palme, Mikael Struggling with capital: a Bourdieusian analysis of educational strategies among internationally mobile middle class families in Sweden [Elektronisk resurs]

  2019

  s. 697-716 (19 s.)

  40:5, 697-716

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weenink, Don "Cosmopolitanism as a Form of Capital: Parents Preparing their children for a Globalizing World" : Sociology 2008; pp. 1089-1106

  Artikeln finns upplagd på Studium under ytan Kurslitteratur. Obligatorisk läsning: s. 1089-1106 (14 s).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sidomfång: 983 s.

Versioner av litteraturlistan