Kursplan för Utbildning, arbetsmarknad och professioner

Education, Labour Market and Professions

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE181
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om utbildningssystemets förhållande till arbetsmarknaden i stort och dess betydelse för olika professioner. Kursen innehåller även en introduktion till professionssociologi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • diskutera förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad med hjälp av utbildningssociologiska och professionssociologiska perspektiv
 • redogöra för den roll utbildning har för olika professioner
 • redogöra för hur förändringar på utbildningsområdet påverkar förhållandet mellan å ena sidan utbildning och å andra sidan arbetsmarknad och professioner.

Innehåll

 • Förhållandet mellan utbildningssystem och arbetsmarknad
 • Förhållandet mellan utbildningssystem och professioner
 • Vetenskapliga traditioner som analyserar professioner och förhållande mellan utbildning och arbetsmarknad

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rolf van der Velden, ; Jim Allen, The Flexible Professional in the Knowledge Society

  Springer Netherlands, 2011

  E-bok, 100 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brante, Thomas Professionerna i kunskapssamhället : en jämförande studie av svenska professioner

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Ca 200 sidor i urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brown, Phillip; Hesketh, Anthony Williams, Sara The mismanagement of talent : employability and jobs in the knowledge economy

  Oxford: Oxford University Press, 2004.

  278 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eide, E.R., Showalter, M.H., Human Capital

  Ingår i:

  International Encyclopedia of Education [Elektronisk resurs]

  3. ed.: Oxford: Elsevier, cop. 2010

  s. 6

  6 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eklund, Johan; Pettersson, Lars Högskola i otakt

  Första upplagan: Stockholm: Dialogos, [2017]

  15 sidor i urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Evetts, J., Short Note: The Sociology of Professional Groups: New Directions

  Ingår i:

  Current sociology [Elektronisk resurs] : published in association with the International Sociological Association

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 54 (2006) nr. 1 s. 133-143

  11 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • le Grand, C; Szulkin, R; Tibajev, A; & Tåhlin, M, Vid arbetslivets gränser: sysselsättning, matchning, barriärer 1974-2010

  Stockholm: Parlamentariska socialförsäkringsutredningen, underlagsrapport 12, 2013

  91 sidor

  Obligatorisk

 • Trow, M Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII" in International Handbook of Higher Education

  Springer Netherlands, Dordrecht, 2006

  37 sidor

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar. Totalt ca 1000 sidor.

Versioner av litteraturlistan