Kursplan för Introduktion till studier i inbyggda system

Introduction to Studies in Embedded Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT086
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-03-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2018
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med teknik, matematik, datavetenskap eller motsvarande som huvudområde , inklusive 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap, inklusive programmering, datorarkitektur och operativsystem.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för begreppet inbyggda system, de huvudsakliga aspekterna på specifikation, konstruktion och analys av inbyggda system, samt de huvudsakliga områdena i ämnet.
 • Förklara grundbegrepp inom datorarkitektur och operativsystem.
 • Arbeta effektivt i grupp.
 • Skriva välstrukturerade rapporter.
 • Skriva enkla datornära C-program.
 • Redogöra för etiska grunder för ingenjörsarbete och forskning.
 • Göra välfungerande muntliga presentationer.

Innehåll

Olika typer av inbyggda system, dess egenskaper och koppling till programmets olika kurser diskuteras.

Etik, fusk, självständigt arbete, projektarbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), samarbete och lärande av varandra i det svenska utbildningssystemet​ täcks in. .


Färdigheter i programmering, speciellt i C, datorarkitektur och operativsystem som är relevanta för senare kurser i programmet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt; diskussioner; skriftliga uppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.