Kursplan för Projekt i fysikens didaktik

Project in Physics Education Research

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA650
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-09-07
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 60 hp fysik, varav 20 hp inom fysikdidaktik (t.ex. Ämneslärare i fysik, introduktionskurs, Fysikundervisning i praktiken, Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande, Självständigt arbete C i fysikens didaktik). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Mål

Efter kursen ska studenten kunna 

 • genomföra ett självständigt arbete med relevans för forskningsfältet och kommande arbetsuppgifter i läraryrket,
 • formulera ett väl avgränsat problem utifrån ett fysikdidaktiskt perspektiv och göra motiverade teoretiska/metodologiska val utifrån problemformuleringen,
 • tillämpa forskningsetiska principer i de fall sådana krävs,
 • söka, kritiskt bedöma och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur,
 • tydliggöra sambanden mellan problemformulering, teoretiska/metodologiska val och analys,
 • redovisa sina resultat på ett korrekt och välformulerat språk i vetenskaplig form,
 • kritiskt diskutera andras vetenskapliga arbeten och muntligt försvara sitt eget.

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare. Under kursen behandlas följande områden: Vetenskapsteori och forskningsmetod, fysikdidaktiska problemformuleringar, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, litteraturstudier inom den valda fysikdidaktiska inriktningen, insamling och analys av data, författandet av ett vetenskapligt arbete och försvar av det egna självständiga arbetet. 

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp. För att uppnå målen ska studenten aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

Examination

Skriftlig rapport och muntlig presentation av arbetet vid ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 50, 2017

Utöver den rekommenderade litteraturen utarbetar studenten självständigt ett förslag på litteratur som sedan diskuteras med handledaren. Detta gäller såväl forskningsmetodik som innehållsrelaterad litteratur med relevans för projektets problemformulering, forskningsfrågor och forskningsinsats.