Kursplan för Projekt i laborativ syntetisk biologi I

Project in Laboratory Synthetic Biology I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-11-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-12-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: 40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • bidra i planering och genomförandet av ett laborativt projekt inom ämnesområdet syntetisk biologi
 • applicera grundläggande ämneskunskaper inom biologin, biotekniken och/eller bioinformatiken för tillämpningar inom den syntetiska biologin
 • delta i en mindre projektgrupp med uppgift att genomföra ett laborativt delprojekt
 • sammanställa och presentera grundläggande kunskaper viktiga för ett framgångsrikt genomförande av ett laborativt delprojekt
 • sammanställa och rapportera det genomförda delprojektets laborativa resultat
 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av genomförda experiment
 • diskutera vetenskaplig litteratur i området
 • etiskt utvärdera ett laborativt delprojekt
 • delta vid utförandet och sammanställningen av en riskbedömning av ett laborativt syntetiskt biologiskt projekt.

Innehåll

Identifiering och planering av ett syntetiskt biologiskt projekt med utgångspunkt från aktuell vetenskaplig litteratur. Genomföra litteraturstudier och sammanfatta litteraturstudiernas slutsatser. Utarbetning av en genomförbar projektplan för genomförande av valt projekt. Konstruktion av modifierade bakterier eller andra organismer som uttrycker önskade proteiner, metaboliter etc. Praktiskt användande av s.k. BioBrick kloning för att genetiskt modifiera organismer. Biokemisk rening och enkel karaktärisering in vitro av biomolekyler producerade av modifierade organismer. Fenotypisk karaktärisering av genetiskt modifierade organismer. Bioetiskt utvärdera valt och genomfört projekt. Genomföra biologisk riskanalys av valt projekt. Presentation av genomfört projekt för olika målgrupper, inkluderande både populärvetenskaplig och professionell nivå. Praktiskt användande av basala molekylärbiologiska laborativa metoder såsom renframställning av nukleinsyror, användning av restriktionsenzymer, kloning, lägesspecifik mutagenes, PCR-teknologi, sekvensbestämning av DNA, elektroforestisk karaktärisering av nukleinsyror och proteiner, enkel bioinformatik.

Undervisning

Undervisningen ges i form av gruppövningar, seminarier och laborationer. Deltagande i huvuddelen av genomförda gruppövningar, seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Förberedande planering 3 hp; Laborativt arbete 10 hp; Redovisning 2 hp

Delkursen Förberedande planering fordrar aktivt deltagande. Delkursen Laborativt arbete fordrar genomförda laborationer redovisade enligt på kursen presenterade riktlinjer. Delkursen Redovisning examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar