Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management A

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC146
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-03-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-15 i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Kursen ges som programkurs och kan ingå i olika program. Kursen är obligatorisk inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskaper om klassiska och moderna sociologiska perspektiv på arbete och arbetsmarknad
 • visa grundläggande kunskaper om villkoren för det svenska arbetslivets utveckling, modernisering och utformning
 • visa grundläggande kunskaper om klassisk och modern organisationsteori
 • visa grundläggande kunskaper om villkoren för hur organisationer utvecklats och förändrats historiskt både globalt och i det svenska sammanhanget
 • visa grundläggande förståelse för hur utvecklingen och utformningen av arbete och organisation påverkar individer i det svenska arbetslivet

Färdighet och förmåga

 • tillämpa sociologiska teorier och begrepp i analyser av organisation och arbetsliv
 • beskriva betydelsen av sociala, historiska och kulturella processer för förståelsen av det samtida arbetslivet
 • redogöra för och tillämpa sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt
 • visa förmåga att genomföra självständiga uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt analysera det moderna arbetslivet med utgångspunkt i sociologisk teori
 • väga och värdera arbetslivets olika intressenters perspektiv i förhållande till varandra

Innehåll

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig grundläggande insikter för en självständig tillämpning av arbetssociologiska begrepp och sociologiska metoder på aktuella frågor inom arbetsliv och organisationer. Kursen ger grundläggande kunskaper om villkor och problem i dagens arbetsliv. Avsikten är att kursen ska utgöra en bas för fortsatt arbete med organisationer, ledarskap och personal. I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 7,5 hp. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment 1: Arbetssociologi

 • Sennett, Richard The corrosion of character : the personal consequences of work in the new capitalism

  New York: W.W. Norton, cop. 1998

  Finns även på svenska (på bibliotek, utgången på förlag): Sennett, R. (1999). När karaktärerna krackelerar: Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen. Stockholm: Atlas

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ståhlberg, Ann-Charlotte Socialförsäkringarna i Sverige

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundh, Christer Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2018

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Paulsen, Roland Arbetssamhället : hur arbetet överlevde teknologin

  [Ny utgåva]: Stockholm: Atlas, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wong, Ola När tusen eldar slickar himlen : Kinas väg till framtiden

  [Ny utg.]: Stockholm: Ordfront, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar, eller motsv. av Adam Smith, Karl Marx, Isaiah Berlin & Charles Taylor omfattande sammanlagt ca. 225 s

Moment 2: Organisationsteori

 • Castells, Manuel The rise of the network society

  2. ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Allvin, Michael Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Røvik, Kjell Arne Managementsamhället : Trender och idéer på 2000-talet.

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Kalling, Thomas; Styhre, Alexander Organisation och organisering

  4., uppdaterade uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan