Kursplan för Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs

Library and Information Science, Master Course

 • 60 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BB008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: ABM A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM
 • Reviderad: 2017-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Kursen är öppen endast för dem som inom masterprogrammet i ABM, med inriktning Biblioteks- och informationsvetenskap, uppnått 50 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för ABM

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskaper och färdigheter:
Ämnesspecifikt kursmoment
Moment 1: Informationshantering och informationsstrukturer 7,5 hp
-kunskaper om kunskapsintensiva domäners informationssystem, informationsstrukturer samt interna och externa kommunikationsformer
-kunskaper om olika typer av kommunikations- och publiceringsformer
-kunskaper om hur man kan analysera olika organisationers informationshanterande strukturer.

Kursblocket ABM-verksamheter i praktiken, 15 hp
Moment 2: Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp
-kunskaper om arbetslivs- och kompetensfrågor med särskild inriktning mot kulturarvs- och informationshanterande institutioner.
-kunskaper om ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser i arbetslivet.
-kunskaper om organisationsteorier.
Moment 3: Praktik, 7,5 hp
-kunskaper om den praktiska verksamheten vid bibliotek eller annan informationshanterande institution.
-förmåga att med hjälp av inomvetenskapliga analytiska redskap och modeller kritiskt reflektera över tillämpad praxis inom biblioteks- eller annan informationshanterande verksamhet.

Kursblocket ABM som vetenskaplig praktik
Moment 4: Teori och metod, 7,5 hp
-fördjupade kunskaper om ABM-områdets vetenskapliga discipliner.
-fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet och för ABM-ämnena i synnerhet.
-förmåga att identifiera ett forskningsproblem samt att reflektera över lämpliga teorianknytningar och lämpliga metoder för forskningsproblemet.
Moment 5: Masteruppsats, 30 hp
-förmåga att med teoretisk förankring och metodisk stringens genomföra ett skriftligt vetenskapligt arbete inom ABM-området.
-fördjupad förmåga att söka, värdera och granska vetenskaplig information.
-förmåga att självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning.
-förmåga att anknyta en vetenskaplig undersökning till aktuell forskning och bidra till kunskapsutvecklingen.
-förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt till vetenskaplig forskning.
-förmåga att presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt, enligt givna instruktioner för formalia och med en god språkbehandling.

Innehåll

Ämnesspecifikt kursmoment
Syftet med kursmomentet Informationshantering och informationsstrukturer (7,5 hp) är att med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv studera informationssystem och informationsstrukturer. Studenterna undersöker hur kunskapsintensiva organisationer hanterar olika typer av analoga och digitala dokument och hur de hanterar sin interna och externa kommunikation. Vidare diskuteras olika former för kommunikation och publicering.

ABM-verksamheter i praktiken
Syftet med ABM-verksamheter i praktiken är att studenterna ska reflektera över sina kompetenser, hur dessa kan användas i praktisk verksamhet och hur ett fortsatt lärande åstadkoms i arbetslivet. Blocket utgörs av ett ABM-gemensamt kursmoment Att vara en reflekterande praktiker (7,5 hp) samt det ämnesspecifika kursmomentet Praktik (7,5 hp). Under blockets första del diskuteras, ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, innebörden av ledarskap, medarbetarskap och processer i grupper/team. Därefter vidtar fem veckors sammanhängande, handledd verksamhet på ett bibliotek eller annan informationshanterande institution. Studenten ska i samband med praktiken i en skriftlig rapport redogöra för sina erfarenheter och, utifrån tidigare tillägnade mer teoretiska kunskaper, kritiskt reflektera över praxis på arbetsplatsen. Viss tid under praktiken reserveras för arbetet med den skriftliga uppgiften.
Den avslutande delen av blocket fokuserar på kompetens- och arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor och innefattar bland annat ett arbete som innebär att praktikplatsens organisation och processer kartläggs genom erfarenheter under praktiken samt med hjälp av intervjuer med personer i organisationen. Slutligen analyseras arbetsplatsen med hjälp av teoretiska redskap.

Kursblocket ABM som vetenskaplig praktik
Kursblocket består två ABM-gemensamma kursmoment; Teori och metod för ABM, 7,5 hp och Masteruppsats, 30 hp. Den första delen av kursblocket syftar till att ge kunskap om ABM-områdets vetenskapliga discipliner, deras relationer till andra akademiska discipliner och till varandra samt att orientera om teorier och metoder som används i forskning inom arkivvetenskapen, biblioteks- och informationsvetenskapen samt musei- och kulturarvsvetenskapen. Även övergripande teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet studeras. En viktig del av teori- och metodmomentet är också att formulera ett forskningsproblem och en synopsis till en egen vetenskaplig uppsats.
Den största delen av blocket ägnas åt författandet av ett skriftligt vetenskapligt arbete baserat på undersökning av ett empiriskt material. Häri ingår även att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium som är öppet för samtliga studenter på masterprogrammet i ABM. Varje student ska fungera som opponent vid ventilering av annan students uppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datalaborationer, studiebesök, gruppövningar, workshops samt enskild handledning. Alla undervisningsinslag som innehåller någon form av examination är obligatoriska och utebliven medverkan ska kompenseras med en kompletteringsuppgift.

Examination

På uppsatsmomentet sker examination genom framläggandet av ett examensarbete i form av en masteruppsats samt opposition på annan students uppsats och aktivt deltagande vid ytterligare minst fem ventileringsseminarier.
På kursens övriga moment sker examination genom skriftlig individuell tentamen, skriftliga individuella eller gruppbaserade PM, muntlig eller skriftlig seminarieredovisning av uppgifter och övningar gjorda individuellt eller i grupp. På kursens olika moment förekommer dessa examinationsformer i olika kombinationer. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
För att uppfylla kursfordringarna krävs aktivt deltagande i de examinerande seminarierna. En student som missar ett enstaka obligatoriskt undervisningstillfälle ska lämna in en kompletteringsuppgift, vars omfattning ska motsvara den arbetsinsats som skulle krävts för förberedelser och aktivt deltagande vid undervisningstillfället.
På varje kursmoment ges under ett läsår regelmässigt ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. Omtentamenstillfället är även sista dag för inlämning av kompletteringsuppgifter. Därefter hänvisas studenten till nästa gång kursmomentet ges, som regel nästföljande läsår.
Student som önskar slutföra kompletteringsuppgifter från ett tidigare kurstillfälle kommer företrädesvis att ges uppgifter som ingår i ett aktuellt kursinnehåll.
Samtliga moment på kursen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd, med undantag för kursblocket ABM-verksamheter i praktiken vilket bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på Masteruppsatsmomentet (moment 5).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.