Kursplan för Lärande och utveckling, gymnasielärare

Learning and Development, Upper Secondary School

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE189
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F, Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Ämnesstudier om lägst 30 hp i för gymnasieskolan relevant undervisningsämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i olika teoribildningar om lärande och utveckling. Teorierna problematiseras och sätts i relation till, för ämneslärare, konkreta undervisningssituationer. 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 • beskriva och jämföra olika teorier om lärande och utveckling samt deras implikationer för undervisning 
 • tillämpa didaktiskt relevanta begrepp och teorier i enkel analys av konkreta undervisningssituationer 
 • redogöra för ungas förutsättningar och villkor för lärande och utveckling med hjälp av begreppen kön/genus, etnicitet och klass 
 • visa kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

 • Teorier om lärande och utveckling, inklusive de teorier som finns inom forskningsfältet pedagogisk psykologi 
 • Relationen mellan undervisning och lärande 
 • Ungdomars förutsättningar och villkor i relation till frågor om lärande och utveckling 
 • Akademiskt skrivande och professionell kommunikation 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen och muntligt individuell prestation. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

 • Bouakaz, Laid; Taha, Rehan "Det är deras dröm - inte min!" : Om en tonårings kamp i en mångkulturell miljö

  Ingår i:

  Kästen-Ebeling, Gilda; Otterup, Tore En bra början : mottagande och introduktion av nyanlända elever

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Claesson, Silwa Spår av teorier i praktiken : några skolexempel.

  Lund: Studentlitteratur, 2002 (Lund, tur)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elmeroth, Elisabeth Interkulturell pedagogik

  Ingår i:

  Kästen-Ebeling, Gilda; Otterup, Tore En bra början : mottagande och introduktion av nyanlända elever

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi.

  3., rev. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2011

  (170 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindström, Gunnar; Pennlert, Lars-Åke Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik

  Umeå: Fundo förlag, 2016

  6:e upplagan (93 s.)

  Obligatorisk

 • Säljö, Roger Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer artiklar där kursens dominerande lärandeteorier appliceras i didaktiska, praktiknära studier.

Totalt ca 1000 s.