Kursplan för Utbildningens framväxt och villkor, gymnasielärare

Development and Conditions of Education, Upper Secondary School

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE190
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F, Utbildningssociologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Ämnesstudier om lägst 30 hp i för gymnasieskolan relevant undervisningsämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Kursen ger en överblick över utbildningssystemets historia, organisation och villkor samt förskolans och skolans värdegrund. Syftet är att studenten ska tillägna sig en förståelse för förskolans och skolans värdegrund och utbildningssystemets utformning i ett historiskt och sociologiskt perspektiv. Kursen syftar även till att ge insikter i sociala, könsrelaterade och etniska skillnaders strukturella betydelse inom utbildningssystemet. 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 • redogöra för och diskutera det svenska utbildningssystemets framväxt i relation till samhällets utveckling i ett internationellt perspektiv 
 • beskriva utbildningssystemets aktuella struktur i Sverige och diskutera några centrala förklaringar till dess uppkomst och utformning 
 • analysera och diskutera förskolans och skolans värdegrund i såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv 
 • redogöra för sociala, könsrelaterade och etniska skillnaders strukturella betydelse inom utbildningssystemet och diskutera dessa i relation till förskolans och skolans värdegrund 
 • analysera och diskutera lärarkårernas och lärarutbildningarnas förändring i relation till utvecklingen på utbildningsområdet 
 • kommunicera och diskutera kursinnehållet skriftligt med korrekt språklig form 

Innehåll

 • Utbildningssystemets historia, organisation och villkor 
 • Förskolans och skolans värdegrund 
 • Sociala, könsrelaterade och etniska skillnader i utbildningssystemet 
 • Lärarkårernas och lärarutbildningarnas historiska utveckling 
 • Akademiskt skrivande 

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt, exempelvis genom salsskrivning. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

 • Andersson, Mats B.; Broady, Donald Skolan under 1990 : Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier

  Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, 2000

  http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-27.pdf

  Valda delar, 17-33, 17 s.

  Obligatorisk

 • Bourdieu, , Pierre Socialt rum och symboliskt rum

  Ingår i:

  Bourdieu, Pierre Gimdal, Gustaf; Jordebrandt, Stefan Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori

  Göteborg: Daidalos, 1999

  s. (s. 11-29) 18 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broady, Donald; Börjesson, Mikael En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1900-talet

  Ingår i:

  Studies in educational policy and educational philosophy : e-tidskrift

  vol. 2002 (2002) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broady, Donald Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg

  2., korr. utg.: Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlstedt, Magnus; Olson, Maria Utbildning, demokrati, medborgarskap

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erikson, Robert; Jonsson, Jan O. Varför består den sociala snedrekryteringen?

  Ingår i:

  Pedagogisk forskning i Sverige

  vol. 7 (2002) nr. 3 s. 210–217

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsberg, Håkan Kampen om eleverna : gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987-2011

  Uppsala: Uppsala universitet, 2015

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Green, Andy Education and State Formation : Europe, East Asia and the USA

  Palgrave Macmillan, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidegran, Ida Utbildningskapital : om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-100328

  67 s. (s. 173-240)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palme, Mikael En "trygg" uppväxt

  Ingår i:

  Palme, Mikael Det kulturella kapitalet : studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) :b Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008

  s. 57-95

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skawonius, Charlotte Välja eller hamna : det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor

  Stockholm: Pedagogiska institutionen, 2005

  urn:nbn:se:su:diva-691

  (s. 3-22,321-338) 36 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Allan Består den sociala snedrekryteringen? Elevernas val av gymnasieprogram hösten 1998

  Ingår i:

  Pedagogisk forskning i Sverige

  vol. 6 (2001) nr. 3 s. 161–172

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes Utbildningshistoria : en introduktion

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  (s. 33-171, 189-208 , 335-466) 291 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sammanlagt 1021 sidor