Kursplan för VFU I, gymnasielärare

School Placement 1: Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE192
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F, Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Ämnesstudier om lägst 30 hp i för gymnasieskolan relevant undervisningsämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 

Mål

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, ledarskap, lärande och utveckling. 

Efter avslutad kurs ska de studerande 

 • visa grundläggande kunskaper i didaktik och metodik i det eller de ämnen utbildningen avser 
 • visa förmåga att planera, genomföra och dokumentera undervisning 
 • tillämpa ett medvetet ledarskap med avseende på sociala relationer, lärmiljö och lärande 
 • visa förmåga till självreflektion kring det egna lärandet och utvecklingen inom yrket 
 • observera och dokumentera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål 
 • visa förmåga att identifiera elever i behov av särskilda anpassningar och särskilt stöd samt visa förmåga att beskriva deras skolsituation 
 • visa förmåga att kommunicera med elever och vuxna i skolmiljön.

Innehåll

 • Undervisning, didaktik och metodik 
 • Ledarskap, sociala relationer och lärandemiljö 
 • Professionell utveckling 
 • Bedömning 
 • Specialpedagogik 
 • Professionell kommunikation i läraryrket 

Undervisning

Kursen genomförs i form av auskultationer och undervisning med stöd från VFU-handledare, deltagande i övrigt lärararbete, självstudier, dokumentation och seminarier. 

Examination

Examination på kursen sker genom att den studerande examineras av universitetets lärarutbildare i relation till kursens mål. Samråd ska ske med ansvarig VFU-handledare. Bedömning sker även av den studerandes dokumentation/redovisning av den verksamhetsförlagda utbildningen. Kursen förutsätter obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. 

 Underlag för examination av VFU ska utgöras av: 

 • Skriftligt bedömningsunderlag från besökande lärare och/eller VFU-handledare
 • Skriftlig VFU-rapport 
Båda delmomenten ska vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd. 

Övriga föreskrifter

Underkänd verksamhetsförlagd utbildning 
Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till förnyad examination vid ett tillfälle. Blir studenten även denna gång underkänd finns möjlighet att ansöka hos Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap om ytterligare ett examinationstillfälle. Ansökan ska göras på särskild blankett. 
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 39, 2018

Kurslitteratur från tidigare kurser inom programmet.

Versioner av litteraturlistan