Kursplan för Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria

Nation and Affect: Two Thousand Years of History of Emotions in Sweden

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV069
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-12-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Syftet med denna kurs är att undersöka på vilka sätt känslor – historiska och samtida – kan göras till föremål för kulturhistorisk analys. Kursen tar sin utgångspunkt i den Emotional Turn som ofta diskuterats på senare år i framför allt anglosaxisk forskning. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redovisa en teoretisk förståelse för centrala begrepp från den känslohistoriska forskningstraditionen
 • redovisa historiska och teoretiska kunskaper om föreställningar om svensk emotionell särart
 • redovisa grundläggande förståelse för hur känslohistoria låter sig skrivas utifrån olika kulturhistoriska perspektiv

Innehåll

Med utgångspunkt i såväl klassisk som modern forskning undersöks ett antal känslouttryck från litteratur, konst, populärkultur m.m. ur ett brett historiskt perspektiv. Särskilt fokus ligger också på frågan huruvida dessa känslouttryck kan sägas uttrycka, eller spegla, specifikt svenska förhållanden. Och genomgående i kursen diskuteras på vad sätt, och i vad mån, det är meningsfullt att tala om en specifikt svensk (eller skandinavisk) emotionell kultur, och på vad sätt denna i sådana fall skulle skilja sig från den generellt västerländska. Kursen kombinerar perspektiv från retorik, sociologi, cultural studies och estetiska vetenskaper. Här studeras ett antal exempel på politisk och estetisk kommunikation från olika historiska epoker. Därtill belyses problematiken genom att antal teoretiska arbeten.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar/lektioner, seminarier samt basgruppsarbete. All undervisning är obligatorisk. Enstaka frånvaro ersätts med kompensationsuppgift. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och övningar, samt genomförande av skriftlig uppgift. Även muntlig examination kan förekomma. Om kursen ges som läskurs sker examinationen genom skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.