Kursplan för Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2

Expression with 3D Characters and Animations for Games 2

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD518
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 1
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.
Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

 

Mål

Kursen har fokus på avancerade 3D-grafiska karaktärsanimationer för spel, vilket inkluderar både keyframe-animationer och motion capture-baserade animationer. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva tekniska och grafiska begränsningar inom animationer för realtidsrendering i spelmotorer med hänsyn till passande dramaturgiska rörelser förenliga med karaktärens funktion och roll i spelet,
 • Uppvisa kunskaper om och färdigheter i principles of animation genom att implementera dessa vid animering av 3D-grafiska karaktärer,
 • Demonstrera grundläggande kunskaper om gestaltning med hjälp av 3D-grafiska karaktärer i cinematics och trailers för spel,
 • Demonstrera basala kunskaper och färdigheter i ansiktsanimering med användning av facial targets (baserat på  FACS) samt användning av motion capture för att skapa ansiktsanimationer,
 • Uppvisa kunskaper och färdigheter i både keyframe och motion capture-baserade animationer samt avgöra när den ena är att föredra framför den andra,
 • Demonstrera en djupare förståelse av en eller flera av ovanstående punkter genom en fördjupad tillämpning i ett större arbete, samt
 • Uppvisa förmåga att förklara etiska val i relation till representation av andra samt beskriva kunskap och analyser som valen baserats på.

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning och fokuserar på karaktärsanimationer för 3D-spel, både för realtids-animationer och cinematics. Kursen innehåller ett centralt projekt som kan utföras på egen hand eller i en mindre grupp. Projektet låter studenten fördjupa sig i ett eller flera områden efter sitt eget intresse. Arbetet med projektet sker under hela kursens gång med utvecklande återkoppling som fokuserar på teoretiskt, tekniskt och konstnärligt innehåll samt på tillämpningen av både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter.

Kursen innehåller:

 • Fördjupad genomgång av realtidsanimationer och cinematics
 • Utveckling av ingame-animationer som tar hänsyn till både gameplay och karaktärens roll samt karaktärsbakgrund och personlighet
 • Fördjupad tillämpning av animationsprinciper
 • Animering med motion capture-data och hur användning av motion capture påverkar karaktärens utvecklings-pipeline
 • Grundläggande gestaltningsprinciper och hur dessa tillämpas på cinematics och trailers
 • Ansiktsanimering för spel med användning av facial targets
 • Etiska val i relation till representation av andra

 

Undervisning

Kursen består i lärarledd undervisning och ett projekt som utvecklas både inom och utanför undervisningen. Undervisningen fokuserar på kursens teoretiska, konstnärliga och tekniska delar under seminarier och workshops. För att erbjuda studenterna en möjlighet att lära sig från varandras upplevelser och projekt reserveras ett antal seminarier för utvecklande återkoppling av projekten under kursens gång.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter och en skriftlig komponent samt betygsatta seminarier rörande ett centralt projekt som kan genomföras individuellt eller i grupp. Betygsättningen baseras på hur väl inlämnade uppgifter uppvisar en förståelse och tillämpning av kursens teoretiska, tekniska och konstnärliga innehåll så som det beskrivs i kursens mål samt i kriterierna för varje enskild uppgift.

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt på den avslutande uppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Plagiat och fusk
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.