Kursplan för Ledningsnät och dricksvattenberedning

Distribution and Treatment of Drinking Water

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV441
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp eller Hydrologiska processer 10 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal användning utifrån deras beskaffenhet och tillgång, samt diskutera de viktigaste utmaningarna för dricksvattenförsörjningen i Norden
 • redogöra för olika beredningssteg i dricksvattenproduktion beroende på råvattenkvalitet
 • beräkna och redogöra för förändringar i kemisk och mikrobiell sammansättning som ett resultat av dricksvattenberedning
 • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten och för ett avloppsledningsnät
 • bestämma lämpliga hydrauliska dimensioner för ett vattenlednings- och avloppsledningsnät

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning. Grundläggande dricksvattenkemi. Introduktion till vanliga metoder för dricksvattenberedning för de olika källorna: sand- och membranfiltrering, koagulering/flockning, sedimentation, avhärdning, jonbyte, adsorption på aktivt kol, olika desinfektionsmetoder. Flödesscheman för ett antal olika kommunala vattenverk. Vattenkemiska parametrar som är relevanta för Livsmedelverkets anvisningar för dricksvattenkvalitet. Utformning av vattenledningsnät. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät och avloppsledningsnät (dimensionerande vattenflöden).

Undervisning

Föreläsningar, laboration och övningar.

Examination

Skriftligt prov (1 hp) och skriftlig tentamen (2hp) Laboration, skriftliga rapporter och övningar (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Water Treatment - Principles and Design (2nd Edition)

  John Wiley & Sons, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kurskompendium i dricksvattenberedning

  Institutionen för geovetenskaper,

  Obligatorisk