Kursplan för Floristik och faunistik

Field Botany and Faunal Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG607
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • känna igen och namnge vanliga kärlväxter och djur i svensk natur
 • använda väsentliga termer för att beskriva dessa organismer
 • använda enklare bestämningslitteratur
 • använda och motivera olika metoder för insamling och konservering av kärlväxter och djur

Innehåll

Kursen ger en introduktion till den svenska floran och faunan. Den innehåller lika delar floristik och faunistik med fokus på inlärning av utvalda arter och grupper av kärlväxter och djur. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer, levnadssätt hos olika växt- och djurgrupper, insamlings- och bestämningsmetodik samt ekologiska och historiska förutsättningar för den svenska växt- och djurvärlden.

Undervisning

Kursen ges som nätburen distansundervisning, varvid exkursioner och fältinslag utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum. Dessutom ingår ett mindre antal vägledande föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom bestämningsprov i såväl floristik (4 hp) som faunistik (3,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.