Kursplan för Introduktionskurs masterprogram i fysik

Introductory Course for the Master Programme in Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Antagen till masterprogrammet i fysik
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar,
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • värdera nya rön genom att kritiskt använda litteratur och databaser inom teknik och naturvetenskap,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
 • tillämpa tidigare kunskaper i fysik för att utföra ett projekt med en simulering, ett experiment eller en litteraturstudie inom fysikområdet, och presentera resultat enligt gällande vetenskaplig praxis,
 • kritiskt och systematiskt analysera och bedöma fysikaliska frågeställningar, även med begränsad information

Innehåll

Föreläsningar/seminarier: praktiska frågor om studier vid Uppsala universitet, fysik vid Uppsala universitet, fysik och samhället, kunskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt, aspekter av hållbar utveckling. Självständigt arbete, kollaborativt lärande, rapportskrivning, presentation av data, etik, samt plagiat och fusk.

Projekt: specificeras i samråd med programansvarige och studievägledare med hänvisning till individuella behov och en viss inriktning i masterprogrammet i fysik. Exempel: MATLAB, datorstyrning av mätinstrument, astronomiska observationstekniker.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier med studentpresentationer. Projektarbete under handledning av lärare eller forskare.

Examination

Aktivt deltagande (1 hp). Godkända grupppresentationer/inlämningsuppgifter (1 hp). Projektarbete samt muntlig och skriftlig presentation (3 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.