Kursplan för Evolutionära processer

Evolutionary Processes

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG373
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa centrala begrepp och processer inom evolutionsbiologin
 • förklara och studera evolutionära processer
 • arbeta med matematiska modeller för evolutionära processer och förklara deras uppbyggnad
 • kritiskt granska modellers underliggande antaganden och prediktioner och planera vetenskapliga experiment för att testa dessa
 • sammanfatta traditionella modeller för evolutionära processer och relatera dessa till moderna studier av samma processer
 • värdera, kontrastera och motivera ett ställningstagande kring kontroversiella hypoteser och modeller för evolutionära processer.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten

 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Kursen fokuserar på följande begrepp och processer: Fenotypisk och genetisk variation, genetisk drift, selektion, ärftlighet, inavel, fenotypisk plasticitet, genotyp-miljö-interaktioner, maternella och paternella effekter, evolutionära begränsningar, evolutionära och ekologiska avvägningar ("trade-offs"), populationsdifferentiering, arter och artbegrepp, artbildningsprocesser. Stor vikt läggs vid problemformulering, hypotestestning och övningar kring kreativt tänkande. I övningar ligger även att kritiskt bedöma realismen i olika planerade försök, att arbeta i grupp under kort tid för att formulera och planera försök, och att presentera resultaten av dessa diskussioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, räkneövningar, laborationer, gruppövningar/ självständig övning med planering av vetenskapliga studier, samt självständigt litteraturarbete. Inom kursen utför studenterna ett litteraturprojekt. De studenter som läser introduktionen till masterstudier, vilken löper som en seminarieserie under hela kursperioden, utför ett mindre omfattande litteraturprojekt. Deltagande i seminarier, övningar, laborationer och litteraturprojekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 11 hp; Litteraturprojekt 4 hp alternativt Litteraturprojekt 2 hp och Masterintroduktion 2 hp

Teorikursen examineras genom skriftlig tentamen och fordrar aktivt deltagande i laborationer, övningar och seminarier. För litteraturprojektet fordras en uppsats som diskuteras vid ett seminarium. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport och genomförd studieplanering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nielsen, Rasmus; Slatkin, Montgomery. An introduction to population genetics : theory and applications

  Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, c2013

  Kurslitteraturen kompletteras med uppsatser i tillämpliga fall.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk