Kursplan för Introduktion till molekylär bioteknik

Introduction to Molecular Biotechnology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen ska ge en god grund för vidare studier inom molekylär bioteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara grundläggande aspekter av cell- och molekylärbiologi
 • utföra grundläggande datoranalyser inom molekylär bioteknik
 • beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling
 • diskutera grundläggande etiska aspekter av molekylär bioteknik
 • ge exempel på olika yrkesroller inom molekylär bioteknik
 • planera, genomföra och reflektera över grupparbete
 • skriva en populärvetenskaplig text inom molekylär bioteknik
 • planera och analysera sina egna studier.

Innehåll

Begreppet cell, makromolekylerna DNA, RNA och proteiner, processerna translation, transkription och replikation samt grundläggande evolutionsteori. Informationssökning, populärvetenskapligt skrivande, arbete i mindre grupp. Betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna. Återkoppling. Lärande på universitetsnivå: motivation, studiestrategier, problemlösning, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker. Lika villkor/likabehandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Grundläggande introduktion till etisk teori och yrkesetik. Etiska frågeställningar relevanta för molekylär bioteknik. Bioteknikens betydelse för hållbar utveckling. Genus och teknik. Bioteknik och bioinformatik i yrkeslivet. Studiebesök.

Introduktion till Linux och Matlab. Skrivuppgift med etisk reflektion.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, datorövningar och studiebesök.

Examination

Skriftligt prov (2 hp). Deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (2 hp). Skrivuppgift med etisk reflektion (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A. Biology : a global approach

  11. ed., Global ed.: Harlow: Pearson Education Ltd., [2017]

  Se bibliotekets söktjänst