Kursplan för Symmetri i fysik

Symmetry in Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA158
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 120 hp med Analytisk mekanik och relativitetsteori eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • skilja mellan gaugesymmetrier och globala symmetrier,
 • analysera gruppers roll för att generera symmetritransformationer,
 • tillämpa symmetriprinciper inom kvantfältteori,
 • redogöra för grundläggande begrepp för spontant symmetribrott,
 • hitta icke-triviala lösningar i kvantfältteori.

InnehållGaugesymmetrier och globala symmetrier, tillämpningar av gruppteori för symmetrier, icke-abelska gaugeteorier, spontant symmetribrott och Goldstones teorem, Breit-Englert-Higgs-effekten.
Icke-triviala klassiska lösningar: Kinks, vortices, Skyrmions och magnetiska monopoler.
Kvantisering av gaugefält, Faddeev-Popov-förfarandet och Ward-identiteterna, Becchi-Rouet-Stora-Tyutin (BRST) symmetri, supersymmetri.

Undervisning

Föreläsningar i seminarieform med aktivt deltagande.

Examination

Inlämningsuppgifter. 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2018

 • Coleman, Sidney Aspects of symmetry : selected Erice lectures of Sidney Coleman

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk