Kursplan för Materialtillverkning I

Materials and Manufacturing Processes I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB261
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Materialkemi, 10 hp, samt genomgångna Material i tekniska system I, 10 hp, och Ytors fysik och kemi, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur råmaterial för vanliga industriprodukter framställs.
 • förklara principerna för framställning av olika material (metaller, legeringar, keramer, polymerer, papper) i bulkform
 • avgöra hur materialens egenskaper påverkar val av olika fogningsmetoder inom och mellan olika materialtyper
 • föreslå och argumentera för olika formningsmetoder beroende på materialtyp
 • för givet material bedöma vad som är en lämplig metod för framställning, formning och fogning för små- respektive storskalig produktion
 • bedöma ekonomiska, etiska och miljöaspekter vid val av metod

Innehåll

Kursen ger en översikt över olika metoder för industriell materialframställning, samt av metoder för formning och fogning av material. Framställningsmetod i relation till materialens bindningstyp och mikrostruktur diskuteras.
Fördjupade grupparbeten och seminarier belyser och jämför olika tekniska och kemiska aspekter. Inblick i svensk industri inom olika branscher.

Undervisning

Gästföreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro gäller på schemalagda moment.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), aktivt deltagande i seminarier (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat föreläsningsmaterial.