Kursplan för Detektorteknik och dosimetri

Detection Techniques and Dosimetry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 12 högskolepoäng
 • Kurskod: 3DR403
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk nuklidteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-22
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Olle Nilsson
 • Reviderad: 2017-12-19
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursen tillämpar kunskaper från kursen Strålskydd och medicinska effekter, 6 hp, och förbereder för vidare studier inom programmet. Målet är att ge grundläggande kunskaper om tekniker avseende stråldetektorer, för såväl prekliniska som kliniska tillämpningar, och genom att förstå konstruktionen av strålningsdetektorer besitta tillräckliga kunskaper för att kunna hantera dem.

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara principer för olika typer av stråldetektorer
 • beskriva detaljer om detektorer som används i laboratorier och för strålskydd
 • beskriva detaljer om funktion och användning av gamma- och vätskescintillationsdetektorer
 • beskriva funktion och användning av halvledar- och andra detektorer
 • beskriva gammakameror för klinisk och experimentell användning
 • beskriva PET och SPECT, även i kombination med CT, för klinisk och experimentell användning
 • förklara förfaranden för analys och kvantifiering med PET och SPECT
 • beskriva kliniska tillämpningar inom nuklearmedicin
 • utföra spektrumanalys av olika radionuklider, även vid quenchning och mätning på multipla nuklider
 • definiera dosimetriska enheter
 • hantera dosimetriska beräkningar och avancerade simuleringar; point kernel, Monte Carlo
 • planera och självständigt utföra experiment med olika strålningsdetektorer och kunna analysera resultat

Innehåll

Historik och framtida perspektiv. Stråldetektorer, generella principer. Detektorer i laboratoriet och för strålskydd. Gamma- och vätskescintillationsdetektorer. Halvledare och andra detektorer. Gammakameror för klinisk och experimentell användning. SPECT och SPECT-CT och kliniska tillämpningar. PET och PET-CT och kliniska tillämpningar. Analys och kvantifiering med PET och SPECT. Laborationer med gammaräknare, vätskescintillationsräknare och phosphor imager. Behovet av dosimetri i prekliniska och kliniska tillämpningar. Definition av dosimetriska enheter; absorberad dos, kerma, flöde, ekvivalent dos, effektiv dos. Mätmetoder; jonkammare, TLD, dioder, detektorfilm etc. Enkla beräkningsmetoder; gammakonstant. Dosimetri av radionuklider (MIRD). Avancerade beräkningsmetoder; point kernel, Monte Carlo.

Undervisning

Föreläsningar, projekt, seminarier, laborationer, demonstrationer, studiebesök. Kursspecifik information och utbildningsmaterial på kursens websida.

Examination

Skriftlig tentamen och presentation av individuell litteratur. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända seminarier och laborationer. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Kompendium E-böcker tillgängliga via UU (open access) Vetenskapliga artiklar