Kursplan för Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv

Disability: Social Science Perspectives

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC123
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7, 180-210 högskolepoäng. Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng men är också möjlig att läsa som fristående kurs.

Mål

Kursens mål är att studenten i förhållande till utbildning på grundnivå fördjupar sina kunskaper om funktionshinder sett ur ett socialvetenskapligt perspektiv och vidareutvecklar sina färdigheter i att självständigt och med kritiskt vetenskapligt förhållningssätt analysera funktionshindrades behov, levnadsvillkor, livsbetingelser och konsekvenser av samhällsåtgärder. Fördjupningen innebär att studenten

 • ytterligare utvecklar förmåga att självständigt integrera och använda specifika kunskaper inom olika områden av det sociala arbetet
 • utvecklar förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utvecklar förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §)
Kursens mål är att studenten förvärvar fördjupad och relevant kunskap om funktionshinder.

Efter att ha genomgått kursen ska studenten när det gäller

Kunskap och förståelse
 • kunna definiera centrala begrepp av relevans för analysen av funktionshindrades samhälleliga villkor
 • kunna beskriva olika teoretiska perspektiv för att förstå funktionshinder som individuellt, socialt och kulturellt fenomen
 • kunna beskriva olika socialpolitiska insatser av relevans för personer med funktionshinder på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna beskriva attityder och kulturella värderingar relaterade till funktionshinder
 • kunna beskriva diskriminerings- och stigmatiseringsprocesser som personer med funktionsnedsättning riskerar att möta
 • kunna beskriva förutsättningar för brukarinflytande och aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna beskriva och förstå innebörden av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Färdighet och förmåga
 • kunna självständigt analysera och jämföra vad olika teoretiska perspektiv på funktionshinder bidrar med till förståelse av funktionshinder som individuellt, socialt och kulturellt fenomen
 • kunna analysera olika socialpolitiska insatser av relevans för personer med funktionshinder och motivera för- och nackdelar med olika insatser
 • kunna analysera hur attityder och kulturella värderingar inverkar på funktionshindrades livsvillkor
 • kunna analysera hur och i vilken mån förekommande diskriminerings- och stigmatiseringsprocesser kan hanteras och motverkas på strukturell nivå och i samspelet mellan personer med och utan funktionsnedsättning
 • kunna analysera i vilka former brukarinflytande och aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan realiseras
 • kunna självständigt och fördjupat söka, värdera, bearbeta och presentera information om kunskapsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera olika teoretiska perspektiv för att förstå funktionshinder ur ett socialpolitiskt, professionsinriktat samt brukarperspektiv inom socialt arbete
 • kunna redovisa medvetenhet om behovet av att bemöta personer med funktionsnedsättning som aktiva medborgare kapabla till inflytande och självbestämmande inom socialt arbete
 • kunna redovisa medvetenhet om behovet att realisera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Innehåll

Kursen behandlar följande

 • centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig funktionshinderforskning
 • olika teoretiska perspektiv på fysiska, intellektuella och psykiska funktionshinder
 • attityder och kulturella värderingar relaterade till funktionshinder
 • diskriminerings- och stigmatiseringsprocesser
 • socialpolitiska insatser (inklusive insatser för ökad tillgänglighet) av relevans för personer med funktionsnedsättning
 • möjligheter till brukarinflytande och ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Söder, Mårten; Hugemark, Agneta Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kulick, Don; Rydström, Jens Loneliness and its opposite : sex, disability, and the ethics of engagement

  Durham: Duke University Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Från patient till person : om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd Andersson, Gunnel; Bülow, Per; Denhov, Anne; Topor, Alain

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindqvist, Rafael Funktionshindrade i välfärdssamhället 4 uppl.

  4 uppl.: Gleerups Utbildning AB, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och fördjupningslitteratur tillkommer.