Kursplan för Gerontologiskt socialt arbete

Gerontological Social Work

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC124
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7, 180-210 högskolepoäng. Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng men är också möjlig att läsa som fristående kurs.

Mål

Kursens mål är att studenten i förhållande till utbildning på grundnivå fördjupar sina kunskaper på avancerad nivå inom socialgerontologiskt inriktat socialt arbete och vidareutvecklar sina färdigheter i att självständigt och med kritiskt vetenskapligt förhållningssätt analysera äldres behov, levnadsvillkor, livsbetingelser och konsekvenser av samhällsåtgärder. Fördjupningen innebär att studenten

 • ytterligare utvecklar förmåga att självständigt integrera och använda specifika kunskaper inom olika områden av det sociala arbetet
 • utvecklar förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utvecklar förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 9 §)

Efter att ha genomgått kursen ska studenten, när det gäller

Kunskap och förståelse
 • kunna beskriva och problematisera åldrande utifrån olika socialgerontologiska teorier
 • kunna analysera, kritiskt granska och reflektera över aktuell forskning inom kunskapsområdet
 • kunna redovisa och problematisera äldres situation och levnadsvillkor i samhället utifrån olika teoretiska perspektiv
 • kunna redogöra för, förklara och problematisera konsekvenserna av olika samhällsåtgärder för att möta äldres behov
 • kunna förstå och kritiskt diskutera organisationsformer inom välfärdssamhällets omsorg om äldre
Färdighet och förmåga
 • kunna självständigt och kritiskt reflektera över och använda aktuell forskning inom kunskapsområdet socialgerontologiskt socialt arbete
 • kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd
 • kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg
 • kunna tillämpa intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunna kommunicera och diskutera socialgerontologiska kunskaper i äldreomsorgens organisering och ledarskap skriftligt och muntligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt reflektera kring forskning om socialgerontologiska problem
 • kunna självständigt analysera relevanta teoretiska och etiska aspekter på det praktiska socialgerontologiska arbetet
 • kunna reflektera över vilka konsekvenser egna värderingar och attityder till åldrande och äldre kan medföra i arbetet att leda socialt arbete och omsorg
 • kunna förstå och reflektera över hur sociala kategoriseringar som genus, ålder och etnicitet påverkar det socialgerontologiska sociala arbetets problemformuleringar

Innehåll

Kursen behandlar följande

 • teoretiska perspektiv på ålder och åldrande
 • identitet, etnicitet och åldrande
 • åldrande och äldre som målgrupp för socialt arbete och omsorg
 • äldreomsorgens struktur och organisering

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2019

 • Andersson, Lars; Öberg, Peter Jämlik ålderdom? : i samtiden och framtiden

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Torres, Sandra; Magnússon, Finnur Invandrarskap, äldrevård och omsorg

  Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönson, Håkan; Harnett, Tove Socialt arbete med äldre

  Natur & Kultur Akademisk, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tornstam, Lars Åldrandets socialpsykologi

  8., rev. utg.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Groen, Hendrik Sundström, Joakim Små ögonblick av lycka : (men rätt mycket elände med)

  [Stockholm]: Wahlström & Widstrand, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winqvist, Marianne Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

  Kalmar: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Fokus Kalmar län, 2010

  Fulltext

  Uppdaterad version (2016)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Stina Social omsorg i socialt arbete : grunder och fördjupningar

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Payne, Malcolm Nilsson, Björn Modern teoribildning i socialt arbete

  3., svenska utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westwood, Sue Ageing, Diversity and Inequality: Social Justice Perspectives

  Routledge, 2019

  Länk till boken

  Obligatorisk

Ytterligare artiklar och fördjupningslitteratur tillkommer

Versioner av litteraturlistan