Kursplan för Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ

Substance Abuse and Dependence: Social, Biological and Individual Perspectives

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC121
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7, 180-210 högskolepoäng. Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng men är också möjlig att läsa som fristående kurs.

Mål

Kursens mål är att studenten förvärvar fördjupad och för socionomer relevant kunskap om missbruk och beroende av alkohol och droger. Kursen behandlar missbruk och beroende ur ett samhälls- såväl som ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten när det gäller

Kunskap och förståelse

 • kunna definiera begrepp inom missbruks- och beroendeområdet
 • kunna förklara uppkomsten av missbruk och beroende ur ett samhälleligt, biologiskt och psykologiskt perspektiv
 • kunna identifieira och redogöra för metoder att nivåbestämma alkohol- och drogproblem
Färdighet och förmåga
 • kunna diskutera och analysera inverkan av såväl samhälleliga, biologiska och individuella faktorer på utvecklingen av missbruk och beroende
 • kunna kritiskt reflektera och använda aktuell forskning inom kunskapsområdet
 • kunna beskriva olika behandlingsmodeller och motivera för- och nackdelar med olika metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera olika synsätt och behandlingsmodeller utifrån praktiska behov inom socialt arbete
 • kunna självständigt och fördjupat söka, värdera, bearbeta och presentera information om kunskapsområdet på ett strukturerat och kvalificerat sätt

Innehåll

Kursen behandlar följande

 • missbruksepidemiologi
 • alkohol- och narkotikapolitik
 • förklaringsmodeller för uppkomst av och fortsatt missbruk
 • psykologiska aspekter och psykiatrisk samsjuklighet
 • perspektiv på behandling

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar (workshops). Deltagandet i seminarier och workshops är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG (väl godkänd) om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Artiklar och fördjupningslitteratur tillkommer.

Referenslitteratur

 • Alborn, Sven-Eric Fahlke, Claudia Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning

  Malmö: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wirbing, Peter; Borg, Stefan Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

  Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Saxon, Lars; Wirbing, Peter Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst