Kursplan för Socialt arbete med barn och unga

Children and Youth in Social Work

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC122
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7,180-210 högskolepoäng. Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng men är också möjlig att läsa som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda specifika kunskaper inom olika områden av det sociala arbetet
 • utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §)
Kursens mål är att studenten tillägnar sig en fördjupning på avancerad nivå av socialt arbete med barn och unga samt färdigheter i sociologiska perspektiv på sociala problem. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i olika teoretiska perspektiv men även en fördjupning i områden som har relevans för professionellt socialt arbete med barn och unga.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för, förklara och jämföra olika samhällsvetenskapliga teorier med relevans för barns och ungas olika livsvillkor
 • kunna beskriva och reflektera över hur samhällsvetenskapliga teorier kan användas i socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp och samhällsnivå
 • kunna expemplifiera, sammanfatta och jämföra organisering och praktik för socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp och samhällsnivå
 • kunna kritiskt granska, diskutera och värdera vetenskapliga texter rörande socialt arbete med barn och unga
Färdighet och förmåga
 • kunna visa färdighet i att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier med relevans för barns och ungas livsvillkor
 • kunna visa färdighet i att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier med relevans för praktiskt socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp och samhällsnivå
 • kunna självständigt söka, värdera, problematisera, bearbeta och på ett fördjupat sätt presentera information om kunskapsområdet för socialt arbete med barn och unga
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga till kritisk reflektion över samhällsvetenskapliga teorier med relevans för barns och ungas livsvillkor
 • visa förmåga till kritisk reflektion över samhällsvetenskapliga teorier med relevans för socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp och samhällsnivå
 • visa förmåga till kritisk reflektion kring organisering och praktik i socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp- och samhällsnivå, bearbeta och presentera information om kunskapsområdet på ett strukturerat och kvalificerat sätt

Innehåll

Kursen behandlar följande

 • utsatta barns och ungas livsvillkor
 • samhällsvetenskapliga teorier om barn och unga
 • den sociala barnavårdens organisering och praktik
 • sociala problem i relation till barn och unga

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Höjer, Ingrid; Sallnäs, Marie; Sjöblom, Yvonne När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • James, Allison; James, Adrian L. Constructing childhood : theory, policy, and social practice

  Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;a New York: Palgrave Macmillan, 2004

  Kapitel 1-3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Helena; Bäck-Wiklund, Margareta Att fostra familjen : en grundbok om styrning, föräldrarskap och socialtjänst

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wintersberger, Helmut Childhood, generational order and the welfare state : exploring children's social and economic welfare

  Odense: University Press of Southern Denmark, 2007

  Alanen, Leena, Theorizing Children's Welfare, s.27-45.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björktomta, Siv-Britt; Eriksson, Lisbeth Barn i fattiga familjer – risk- och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer

  Sollentuna: FoU Nordväst, 2016

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-330138

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borge, Anne Inger Helmen Larson, Per Resiliens : risk och sund utveckling

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Øvreeide, Haldor Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Maria Rättighetsbärare eller problembärare? : barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser

  Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset, [u.å]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

  Socialstyrelsen, 2018

  Obligatorisk

Artiklar och fördjupningslitteratur tillkommer.

Versioner av litteraturlistan