Kursplan för Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi

Cultural Heritage Management and Contract Archaeology

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N, Global miljöhistoria A1N, Antikens kultur och samhällsliv A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för kulturmiljövårdens utveckling i Sverige eller annat område,
 • kritiskt diskutera de grundläggande teoretiska debatter och praktiska principer som idag formar kulturmiljövården i Sverige och internationellt,
 • analysera den arkeologiska kulturmiljövårdens förhållande till samverkande eller konkurrerande naturvårds- och andra samhällsintressen,
 • analysera och problematisera den arkeologiska kulturmiljövårdens relationer till kulturmiljöns brukare.

Innehåll

Under kursen behandlas kulturmiljövårdens regelverk, tillämpningar och praxis i Sverige och i ett globalt jämförande perspektiv. Hur påverkar det alltmer urbaniserade, mångkulturella och globala samhället människornas personliga band till platser i kulturlandskapet. De traditionella antikvariska och museala förhållningssätten har även kommit att starkt ifrågasättas. Inom samhällsplanering ställs kulturmiljövård, naturvård, ekonomi och andra samhällsintressen ofta emot varandra och svåra avväganden måste göras. Kursen syftar mot denna bakgrund till att presentera bilden av en dynamisk och problematisk kulturarvssituation med utgångspunkt från Sverige och med globala jämförelser.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Kursen ges på engelska med möjlighet till handledning på svenska.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom en fallstudie som presenteras skriftligt och muntligt. Examination sker på engelska eller på svenska.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen:
Kursen ersätter Arkeologisk kulturmiljövård 7.5 hp, 5AR761 och kan inte ingå i samma examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.