Kursplan för Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A

Adult and Working Life Education A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE193
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 1-30 i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Kursen kan ingå i huvudområdet pedagogik i kandidat-, magister och masterexamen eller utgöra biområde i kandidat-, magister- och masterexamen. Kursen är obligatorisk inom Programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng.

Innehåll

Kursen består av två delar om vardera 7,5 högskolepoäng:

 • Pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp.
 • Lärande, kunskap och kompetens, 7,5 hp.
Pedagogik i arbetslivet 7.5 hp

Vad har pedagogik med arbetslivet att göra? Vad menas med ett livslångt lärande? Vad innebär det att vara anställningsbar? Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet pedagogik i arbetslivet, dess framväxt, problemområden och centrala begrepp. Inom kursen behandlas centrala förutsättningar för lärande i arbetslivet, däribland ledarskap och arbetsuppgifters utformning. Kursen tar även upp hur förändringar i arbetslivet påverkar behoven av kompetensutveckling och kraven på anställningsbarhet.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva pedagogik i arbetslivet som kunskapsområde, dess framväxt, problemområden samt redogöra för centrala begrepp
 • redogöra för centrala förutsättningar för lärande i arbetslivet, t ex. ledarskap
 • identifiera relationer mellan förändringar i arbetslivet, vuxnas studier och anställningsbarhet

Innehåll

 • Pedagogik i arbetslivet som kunskapsområde
 • Betydelsen av vuxenutbildning och kompetensutveckling för livslångt lärande och anställningsbarhet
 • Lärande organisationer, lärande i organisationer och organisatoriskt lärande

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Lärande, kunskap och kompetens 7.5 hp

Hur går lärande till? Vad är kunskap? Är en viss sorts kunskap mer värd än andra? Kursen ska ge studenterna en grundläggande förståelse för olika teoretiska perspektiv på lärande, kunskap och kompetens samt hur dessa har växt fram i relation till varandra. Perspektiven ska sedan inom ramen för kursen användas i diskussioner av kunskapsbedömning och lärandeprocesser i arbetslivet.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på lärande
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på kunskap
 • identifiera möjligheter och hinder för vuxnas lärande i arbetslivet utifrån olika perspektiv
 • urskilja olika sätt att värdera kunskap och kompetens i arbetslivet

Innehåll

 • Perspektiv på lärande som individuell och/eller social utveckling
 • Lärande och socialisation i arbetslivet
 • Värdering av olika former av kunskap och kompetens i arbetslivet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp

 • Sparrhoff, Gun; Fejes, Andreas Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  (239 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer Nilsson, Peter; Wallo, Andreas; Rönnqvist, Dan; Davidson, Bo

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Kapitel 1-5 och 7-10 (ca 200 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Peter En introduktion till pedagogik i arbetslivet : begrepp - historik - nutid

  Umeå: Univ., 2003

  nedladdningsbar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Staffan; Olsson, Lars-Erik Om vuxnas studier

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (221 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tedenljung, Dan Arbetsliv och pedagogik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  (192 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom kan artiklar och material tillkomma enligt kursledarens anvisningar.

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Delkurs 2: Lärande, kunskap och kompetens, 7,5 hp

 • Alsterdal, Lotte Bornemark, Jonna; Svenaeus, Fredrik Vad är praktisk kunskap?

  Huddinge: Södertörns högskola, 2009

  (valda delar ca 200 s) Nedladdningsbar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustavsson, Bernt Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

  Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2002

  (125 s) Nedladdningsbar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marton, Ference Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Senaste upplagan från 2016 (116 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Phillips, D. C.; Soltis, Jonas F. Perspektiv på lärande

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  (192 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Säljö, Roger Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  (272 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Versioner av litteraturlistan