Kursplan för Aktuella debatter inom kulturantropologi

Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA417
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-01-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-01-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen syftar till att erbjuda fördjupad kunskap om en handfull centrala frågor i den samtida kultur- och socialantropologin inklusive för dessa frågor relevanta teoretiska, etnografiska och metodologiska strömningar.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

• ha fördjupad kunskap om viktiga trender och debatter inom antropologi

• kunna jämföra och kritiskt granska alternativa teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt inom aktuell antropologisk forskning

• kunna diskutera det egna masterprojektet i ljuset av de aktuella antropologiska trender och debatter som kursen tar upp.

Innehåll

Genom tematiska föreläsningar, seminarier eller workshops, som skiftar och uppdateras från kurstillfälle till kurstillfälle, belyser kursen samtida trender inom kultur- och socialantropologin. Fokus ligger på aktuella etnografiska, teoretiska och/eller metodologiska publikationer inom antropologin.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, fältpraktik och/eller handledning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen. För godkänt resultat krävs deltagande till minst 75 %.

Kursen betygssätts med något av betygen Godkänd eller Underkänd eller i förekommande fall Väl godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Amin, Ash; Lancione, Michele Grammars of the urban ground

  Durham: Duke University Press, 2022

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Doherty, Jacob Waste worlds : inhabiting Kampala's infrastructures of disposability

  Oakland, California: University of California Press, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan