Kursplan för Examensarbete i utbildningssociologi

Sociology of Education, Project Assignment

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK006
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-04-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  45 hp på avancerad nivå, varav minst 22,5 hp utbildningssociologi. Dessutom krävs teori- och metodkurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora om 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningsvetenskap och i masterprogrammet i utbildningssociologi. .

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

• med hög grad av självständighet urskilja och formulera utbildningssociologiska problem

• självständigt samla in, kritiskt granska och behandla ett omfattande empiriskt material utifrån de formulerade frågeställningarna

• självständigt avgränsa, utforma och genomföra en undersökning som är relaterad till det utbildningssociologiska forskningsfältet

• redovisa en undersökning i en självständigt författad uppsats

• försvara en uppsats under en seminarieventilering och självständigt opponera då en annan uppsats ventileras

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i för utbildningssociologin relevanta samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder och undersökningstekniker samt träning i att använda sådana metoder och tekniker i egna undersökningar.

Tonvikten ligger vid

• Problemformulering

• Val av teoretiska och metodiska utgångspunkter

• Fördjupning inom det aktuella ämnesområdet

• Empiriska studier

• Rapportskrivning

Undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs under handledning. Undervisningen utgörs av seminarier och handledning.

Examination

Examensarbetet redovisas i skriftlig form. Kursen examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att examensarbetet ventileras, dels genom att den studerande opponerar på ett annat examensarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kurslitteratur väljs i samråd med handledaren.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.