Kursplan för Från palats till polis. Från brons- till järnålder i Medelhavsområdet 1200-700 f.Kr.

From Palace to Polis: From Bronze Age to Iron Age in the Mediterranean 1200-700 BC

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK007
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten muntligt och skriftligt kunna: 

 • beskriva och syntetisera källor till den sena brons- och tidiga järnålderns samhällen i medelhavsområdet, med särskild betoning på det för- och tidighistoriska Grekland
 • initierat diskutera likheter och skillnader i politiskt, social ekonomiskt och religiöst hänseende mellan sen bronsålder och utvecklad järnålder
 • problematisera kring begreppen kontinuitet och konstruktion och hur dessa kan appliceras på övergången bronsålder-järnålder i Grekland

Innehåll

Bronsålder och järnålder i Grekland har av tradition ansetts som två distinkta perioder inom forskningen. De mykenska palatsen, centralstyrda av kungar, ”kollapsar” och ersätts av nomadiserande herdar som bor i hyddor, vilka sin tur utvecklar ett stadsstatssamhälle (polis) med medborgare som har politiska rättigheter. I brottet mellan gammalt och nytt  - från palats till polis förändrades samhällena politiskt, socialt, ekonomiskt och religiöst. Men vad levde kvar, vad skapades nytt och vad förändrades?
Kursen utforskar utvecklingen från den sena bronsåldern (1200-talet f.kr.) ned till att de första stadstaterna (poleis) uppstår på 700-talet f.Kr. Kursen jämför bronsåldern med den historiska järnåldern ur olika perspektiv och med olika källor. Kursen lyfter även fram hur forskningen pendlat mellan att urskilja ett skarpt brott till en mer smidig övergång.

 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.