Kursplan för Arkeologi B

Archaeology B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR640
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2018
 • Behörighet: Arkeologi A, 30 hp, eller Skandinavisk arkeologi A, 30 hp, eller Global arkeologi A, 30 hp, eller 60 hp inom Kandidatprogram i Liberal Arts där Metoder i arkeologi, 7,5 hp, samt Fält-/arkivkurs I eller Antropologiska perspektiv inom arkeologi 7,5 hp, i programmet Arkeologi och antik historia ska ingå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
Introduktion till arkeologisk teori och metod

 • redogöra för de vanligaste teoretiska huvudinriktningarna inom arkeologisk forskning,
 • tillämpa och kritiskt värdera teoretiska och metodiska kunskaper om hur tolkningar av mänskliga samhällens variation över tid och rum under äldre tid kan förstås.
Uppsats
 • välja, sammanställa och diskutera ett urval arkeologiska publikationer och därav forma en tematiskt sammanhållen uppsats med god läsbarhet,
 • tillämpa grunderna i det vetenskapliga skrivandet vad gäller akribi och källhänvisningar,
 • söka efter och välja ut relevant litteratur i databaser.
Geografiska informationssystem
 • formulera en arkeologisk frågeställning som är lämpad för en modern GIS-analys,
 • med hjälp av GIS hantera rumsliga aspekter av arkeologiska material, såsom information från inventeringar, utgrävningar och befintliga databaser,
 • grundläggande begrepp och terminologi för GIS-baserad rumslig analys,
 • arbeta med ett projektarbete i grupp och presentera det i tal, skrift och bild.
Fältkurs
 •  fältarkeologins/arkivarbetets grundläggande principer,
 •  tillämpa relevant fältmetodik,
 •  hantera och dokumentera ett arkeologiskt källmaterial på kvalitativa och kvantitativa grunder.

Innehåll

Moment 1. Introduktion till arkeologisk teori och metod 7.5 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av arkeologiska lämningar. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning.

Moment 2. Uppsats 7.5 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning med arkeologisk inriktning baserad på en mindre sammanställning av arkeologiskt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår.

Moment 3. Geografiska informationssystem (GIS) 7.5 hp

Momentet är en introduktion till arkeologiska perspektiv på landskap. Det ger deltagare färdigheter i att arbeta med GIS (Geografiskt informationssystem), kunskap om hur GIS kan användas för att analysera arkeologiska frågor och en grundläggande förståelse av studiet av förhistoriska fynd och fyndförhållanden ur ett landskapsarkeologiskt perspektiv.

Moment 4. Fältkurs 7.5 hp

Momentet ger grundläggande färdigheter i aktuell fältmetodik eller arkivkunskap och en orientering i fyndhantering och fyndregistrering. Fältanteckningar och fyndregistrering eller insamlade arkivdata bearbetas till en grundläggande beskrivning/rapport över det egna fält- eller arkivarbetet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och praktisk arbete under handledning i ett arkiv eller i fält. Undervisning på engelska kan förekomma.
 

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen, samt ett uppsatsarbete. Examination på engelska kan förekomma.
För momenten GIS samt Fältkurs används betygen underkänd (U) och godkänd (G); för övriga moment används betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Examination på engelska kan förekomma.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

Introduktion till arkeologisk teori och medod

B-uppsats

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

GIS

 • Conolly, James; Lake, Mark Geographical information systems in archaeology

  Cambridge: Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fältkurs