Kursplan för Antikens kultur och samhällsliv B

Classical Archaeology and Ancient History B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv G1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Antikens kultur och samhällsliv A
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Antika samhällen: politisk och social historia

 • identifiera möjligheter och begränsningar hos antika primärkällor av olika genrer,
 • redovisa och kontrastera vanliga frågeställningar och intresseområden inom den antikhistoriska forskningen,
 • jämföra och värdera forskares val av teoretiska och metodologiska infallsvinklar i studiet av antik politisk och social historia.
Rumslig analys och GIS
 • formulera en arkeologisk frågeställning som är lämpad för en GIS-analys med utgångspunkt från data i medelhavsområdet,
 • med hjälp av GIS hantera rumsliga aspekter av arkeologiska material, såsom information från inventeringar, utgrävningar och befintliga databaser,
 • redogöra för grundläggande begrepp och terminologi för GIS-baserad rumslig analys,
 • i grupp göra en rumsanalys och presentera det i tal, skrift och bild.
Konst i kontext
 • förklara begreppet konst och hur detta kan tillämpas under antiken samt i modern tid,
 • värdera betydelsen av kontexten för tolkning av olika föremål,
 • diskutera innehåll och form av olika konstuttryck i förhållande till de samhällen som producerade dem.
Uppsats
 • välja, sammanställa och diskutera ett urval antikvetenskapliga publikationer och därav forma en tematiskt sammanhållen uppsats med god läsbarhet,
 • behärska grunderna i det vetenskapliga skrivandet vad gäller akribi och källhänvisningar,
 • söka efter och välja ut relevant litteratur i databaser.

Innehåll

Moment 1. Antika samhällen: politisk och social historia 7,5 hp
Under momentet studeras en tematisk sammanhållen grupp litterära och epigrafiska primärkällor för att belysa några i antikhistorien vanliga frågeställningar. Ett urval av politiska skeenden och/eller sociala mönster diskuteras där olika teoretiska perspektiv och metodologiska infallsvinklar kontrasteras.

Moment 2. Rumslig analys och GIS 7,5 hp
Momentet är en introduktion till rumsanalys anpassad för arkeologiska frågeställningar. Det ger deltagare färdigheter i att arbeta med GIS (Geografiskt informationssystem), kunskap om hur GIS kan användas för att analysera olika fenomen och en grundläggande förståelse av studiet av fynd och fyndförhållanden ur ett landskapsarkeologiskt perspektiv. Under större delen av momentet arbetar deltagarna med egna projekt.

Moment 3. Konst i kontext 7,5 hp
Under momentet analyseras konstbegreppet och dess användbarhet i studiet av materiell kultur under antiken. Ett urval av konstuttryck i skilda miljöer används för att diskutera form och skiftande innehåll. Samspelet mellan objekt och kontext i den moderna tolkningen sätts i centrum.

Moment 4. Uppsats 7,5 hp
Under momentet författas under handledning en vetenskaplig uppsats om ca 10-12 sidor med historisk, arkeologisk eller konstvetenskaplig inriktning baserad på en mindre sammanställning av antikvetenskapligt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv i samarbete med bibliotekets personal ingår i momentet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. I mån av medel anordnas en museiexkursion. Moment 2 innehåller även laborationer, och momentet 4 inkluderar ett självständigt arbete med viss handledning enskilt och/eller i grupp. Obligatorisk närvaro krävs vid semanrier, öveningar ochlaborationer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. På moment 2 (Rumslig analys och GIS) ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På momenten 1, 3 och 4 ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Uppsatsen ventileras av en studenkollega i ett avslutande seminarium. Examination på engelska kan förekomma.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment 1. Antika samhällen: Politisk och social historia (7,5 hp)

Artiklar och antika texter efter lärares anvisningar.

 • Hamel, Debra Trying Neaira : the true story of a courtesan's scandalous life in ancient Greece

  New Haven, CT: Yale University Press, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Duff, Timothy E. The Greek and Roman historians

  London: Bristol Classical Press, 2003.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment 2. Rumslig analys och GIS (7,5 hp)

 • Alcock, Susan E.; Osborne, Robin Classical archaeology

  Malden, Mass.: Blackwell, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Conolly, James; Lake, Mark Geographical information systems in archaeology

  Cambridge: Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

GIS-litteratur efter lärares anvisningar.

Moment 3. Konst i kontext (7,5 hp)

Artiklar och antika texter efter lärares anvisningar.

Moment 4. Uppsats (7,5 hp)

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk