Kursplan för Osteologi B

Osteology B

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR721
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi med inriktning mot osteologi G1E, Osteologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2018
 • Behörighet: Osteologi A, 30 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
Paleopatologi och humanosteologisk analys

 • identifiera och beskriva sjukliga förändringar i skelettet hos både djur och människa och utifrån dessa diskutera hälsotillstånd i arkeologiska och nutida skelettmaterial,
 • redogöra för olika isotop- och spårämnesanalysers möjligheter och begränsningar i studiet av forntida diet, migration och hälsa,
 • författa en vetenskaplig rapport grundad på praktiskt analysarbete av humanosteologiskt skelettmaterial.
Animalosteologisk analys
 • ställa relevanta frågor till ett arkeologiskt skelettmaterial,
 • välja och tillämpa både kvalitativa och kvantitativa osteologiska metoder till detta, 
 • författa en vetenskaplig rapport grundad på praktiskt analysarbete av animalosteologiskt skelettmaterial.
Kremerat skelettmaterial
 • visa grundläggande kunskaper i identifiering av benslag, art, kön, ålder och storlek hos människa och djur utifrån kremerat skelettmaterial,
 • redogöra för skelettets förändring vid kremering.
 • författa en vetenskaplig rapport grundad på praktiskt analysarbete av kremerat skelettmaterial.
Uppsats
 • välja, sammanställa och diskutera ett urval osteologiska publikationer och därav forma en tematiskt sammanhållen uppsats med god läsbarhet
 • tillämpa grunderna i det vetenskapliga skrivandet vad gäller akribi och källhänvisningar
 • söka efter och välja ut relevant litteratur i databaser
Fältkurs
 • redogöra för fältarkeologins/arkivarbetets grundläggande principer,
 • tillämpa relevant fältmetodik, 
 • hantera och dokumentera ett arkeologiskt källmaterial med fokus på det osteologiska materialet baserat på kvalitativa och kvantitativa grunder.

Innehåll

Moment 1. Paleopatologi och humanosteologisk analys 4,5 hp
Momentet ger kunskap om benslag från människa och djur som visar spår av förändrad morfologi och funktion. Den ger även inblick i bakomliggande orsaker till patologiska förändringar och sjukdomens ursprung (etiologi) och deras koppling till hälsofrågor. Momentet behandlar även våldsrelaterade skador. Momentet ger dessutom övning i att sammanställa en vetenskaplig rapport grundat på analys av ett humanosteologiskt material. 

Moment 2. Animalosteologisk analys 6 hp
Momentet ger övning i att sammanställa en vetenskaplig rapport grundat på analys av ett animalosteologiskt material. Stor vikt läggs vid kursdeltagarnas förmåga att göra självständiga bedömningar och tolkningar samt att kunna förmedla dessa i skriftlig form.

Moment 3. Kremerat skelettmaterial 4,5 hp
Momentet ger kunskap om kremerat skelettmaterial från människa och djur med syfte att studenten skall kunna identifiera olika benslag, arter, kön, ålder, storlek och patologiska förändringar. Skelettets nedbrytning (tafonomi) vid kremering diskuteras.

Moment 4. Uppsats 7,5 hp
Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning enskilt och/eller i grupp med osteologisk inriktning baserad på en mindre sammanställning av osteologiskt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår.

Moment 5. Fältkurs 7,5 hp
Momentet ger grundläggande färdigheter i aktuell fältmetodik och arkivkunskap samt  praktiskt arbete med fyndhantering och fyndregistrering. Fältanteckningar, fyndregistrering och insamlade arkivdata, med fokus på det osteologiska materialet, sammanställs i en grundläggande rapport.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborativ undervisning, praktiskt identifieringsarbete, samt praktisk handledning i Osteologiska laboratoriet. Skelettmaterial från både människor och djur används. Kursen är av sådan art att obligatorisk närvaro krävs. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, aktivt seminarie- eller laborationsdeltagande, muntliga redovisningar. För momenten 1-3 läggs stor vikt läggs vid kursdeltagarnas förmåga att göra självständiga bedömningar och tolkningar samt att kunna förmedla dessa i skriftlig form. För momenten och kursen används betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Examination på engelska kan förekomma.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.