Kursplan för Arkeologi A

Archaeology A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Människoblivandet och jägare/samlare

 • redogöra för olika evolutionära och sociala teorier kring människoblivandet,
 • redogöra för förändrade samhällsorganisationer och landskapsbruk hos förhistoriska jägare-samlare grupper,
 • ge exempel på hur materiell kultur används för att förstå människoblivandet och förhistoriska jägare-samlare samhällen,
 • redogöra för framväxten av det tidigaste jordbruket och dess väg till Skandinavien.

Att bruka jord, att skapa monument

 • ge exempel på olika teorier kring introduktionen av jordbruk och husdjur i Skandinavien,
 • redogöra för ekonomier och samhällsformationer under neolitikum och bronsåldern i ett skandinaviskt/kontinentalt jämförande perspektiv,
 • redogöra för introduktionen av metaller till Skandinavien och dess kontinentala relationer,
 • identifiera periodtypiskt arkeologiskt källmaterial från neolitikum och bronsålder.

Stammar, stater, marknader och städer

 • ​beskriva olika teorier och källmaterial som berör framväxten av tidiga stadsbildningar, handelsystem och hierarkiska samhällen i Skandinavien i ett jämförande perspektiv,
 • redogöra för huvuddragen i samhällsutvecklingen, särskilt förändringar i ideologi och materiell kultur, under järnålder i Skandinavien,
 • identifiera periodtypiskt arkeologiskt källmaterial från skandinavisk järnålder.

Historisk arkeologi

 • redogöra för etablerad forskning inom fältet historisk arkeologi, avseende källor, metoder, frågeställningar och målsättningar,
 • diskutera ett urval fallstudier inom historisk arkeologi från olika delar av världen och tidsperioder,
 • utveckla argument för historisk arkeologi som vetenskaplig praxis och kritiskt granska dess bruk av metoder och källor utifrån olika exempel.

Innehåll

Moment 1. Människoblivandet och jägare/samlare 7,5 hp

Momentet ger en översikt över hur tidiga primater genom evolutionen utvecklats till den moderna symbol- och verktygsanvändande människan. Den handlar också om de grundläggande försörjningsekonomier som kännetecknar livet som jägare och samlare ur ett globalt och jämförande perspektiv. I kursen behandlas även hur jägare-samlare utvecklade en ny försörjningsekonomi genom uppkomsten av de tidigaste jordbrukssamhällena och hur de etablerade sig i Skandinavien. Momentet behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling, 3) Materiell kultur där studenterna får bekanta sig med det arkeologiska källmaterialet.

Moment 2. Att bruka jord, att skapa monument 7,5 hp

Momentet ger en översikt över introduktionen och etableringen av jordbruk och domesticering av husdjur i Skandinavien och hur samhällets organisation och materiella kultur förändras genom interna såväl som externa influenser. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras även i ett kontinentalt jämförande perspektiv. Momentet behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling, 3) Materiell kultur där studenterna också studerar ett arkeologiskt källmaterial.

Moment 3. Stammar, stater, marknader och städer 7,5 hp

Momentet ger en översikt över skandinavisk förhistoria med fokus på järnålder och övergången till tidig medeltid. Särskilt studeras tidig urbanisering, framväxt av handelssystem och hierarkiska samhällen samt förändringar i ideologi och materiell kultur ur ett jämförande perspektiv. Momentet behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling, 3) Materiell kultur där studenterna även lär sig att översiktligt känna igen arkeologiska källmaterial från skandinavisk järnålder.

Moment 4. Historisk arkeologi 7,5 hp

Momentet syftar till att ge deltagarna en grundläggande kännedom och förståelse för studier av den medeltida och moderna världen och även samtiden utifrån ett historiskt arkeologiskt perspektiv, där en mångfald av olika källor används såsom texter, bilder och materiella lämningar, och ibland även minnen. Centralt är samspelet mellan olika typer av källor som ibland kompletterar varandra, men ibland inte ger samma bild av det förflutna. Exempel på problemområden som kan studeras inom Historisk arkeologi är mänskliga relationer och förhållanden mellan olika aktörer och ting, t.ex. avseende social status, beroendeförhållanden och konflikter. Kursen har fokus på Skandinavien, men med internationella utblickar. Momentet behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling, 3) Materiell kultur där studenterna även får insikt i den historiska arkeologins specifika källmaterial.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsningar av rätten att ta med kursen i examen:

Moment får ej medtas i examen om de lästs som motsvarande fristående kurser enligt aktuell eller andra kursplaneversioner.

Arkeologi baskurs A kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600 eller Global arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR620.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Människoblivandet

Lista på kurslitteratur

Litteraturlista finns upplagd i filarea på kurssidan i Studentportalen.

 • Scarre, Christopher The human past : world prehistory and the development of human societies

  Fourth edition.: London: Thames & Hudson, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden.

  2. uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Att bruka jorden, att skapa monument

 • Det svenska jordbrukets historia. : [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.] Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats Myrdal, Janken

  Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 1998

  sidor: 91-236

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scarre, Christopher The human past : world prehistory and the development of human societies

  Fourth edition.: London: Thames & Hudson, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden.

  2. uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden : 2

  2. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Stammar, stater, marknader och städer

 • Brink, Stefan; Price, Neil S. The Viking world

  London: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Det svenska jordbrukets historia. : [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.] Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats Myrdal, Janken

  Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 1998

  sidor: 21-43, 237-453

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden : 2

  2. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Historisk arkeologi

Mindre texter och artiklar tillkommer.

 • Andrén, Anders Mellan ting och text : en introduktion till de historiska arkeologierna

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan