Kursplan för Att bruka jord, att skapa monument

Tilling the Land, Altering the Earth

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • ge exempel på olika teorier kring introduktionen av jordbruk och husdjur i Skandinavien,
 • redogöra för ekonomier och samhällsformationer under neolitikum och bronsåldern i ett skandinaviskt/kontinentalt jämförande perspektiv,
 • redogöra för introduktionen av metaller till Skandinavien och dess kontinentala relationer,
 • identifiera periodtypiskt arkeologiskt källmaterial från neolitikum och bronsålder.

Innehåll

Kursen ger en översikt över introduktionen och etableringen av jordbruk och domesticering av husdjur i Skandinavien och hur samhällets organisation och materiella kultur förändras genom interna såväl som externa influenser. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras även i ett kontinentalt jämförande perspektiv. Kursen behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling , 3) Materiell kultur där studenterna också studerar ett arkeologiskt källmaterial.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen: Kursen får ej medtas i samma examen som Skandinaviens neolitikum och bronsålder 7,5 hp, kurskod 5AR602 eller Skandinaviens tidiga jordbrukssamhällen 7,5 hp, kurskod 5AR609. Kursen kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Att bruka jorden, att skapa monument

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 1.

  Stockholm: Natur och kultur, 1999

  sidor: 245-461

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 2.

  Stockholm: Natur och kultur, and)

  sidor: 12-150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scarre, Christopher The human past : world prehistory & the development of human societies

  3rd ed.: London: Thames & Hudson, 2013

  Kapitel 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Det svenska jordbrukets historia. : [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.] Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats Myrdal, Janken

  Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 1998

  sidor: 91-236

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk