Kursplan för Stammar, stater, marknader och städer

Tribes, States, Markets and Towns

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva olika teorier och källmaterial som berör framväxten av tidiga stadsbildningar, handelsystem och hierarkiska samhällen i Skandinavien i ett jämförande perspektiv,
 • redogöra för huvuddragen i samhällsutvecklingen, särskilt förändringar i ideologi och materiell kultur, under järnålder i Skandinavien,
 • identifiera periodtypiskt arkeologiskt källmaterial från skandinavisk järnålder.

Innehåll

Kursen ger en översikt över skandinavisk förhistoria med fokus på järnålder och övergången till tidig medeltid. Särskilt studeras tidig urbanisering, framväxt av handelssystem och hierarkiska samhällen samt förändringar i ideologi och materiell kultur ur ett jämförande perspektiv. Kursen behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling, 3) Materiell kultur där studenterna även lär sig att översiktligt känna igen arkeologiska källmaterial från skandinavisk järnålder.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen: Kursen får ej medtas i samma examen som Skandinavien mellan region och rike 7,5 hp, kurskod 5AR610 eller Skandinaviens järnålder och tidiga medeltid 7,5 hp, kurskod 5AR603. Kursen kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 21, 2018

Stammar, stater, marknader och städer

 • Brink, Stefan; Price, Neil S. The Viking world

  London: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 2.

  Stockholm: Natur och kultur, and)

  Sidor: 151-506

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scarre, Christopher The human past : world prehistory & the development of human societies

  3rd ed.: London: Thames & Hudson, 2013

  Europa: 426-431 SydvästAsien: 436-471 Medelhavsvärlden: 486-517

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Det svenska jordbrukets historia. : [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.] Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats Myrdal, Janken

  Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 1998

  Länkar till fulltext

  sidor: 21-43, 237-453

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Harrison, Dick Sveriges medeltid

  Lund: Historiska media, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk