Kursplan för Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

Information Systems A: Object-Oriented Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva grundläggande programmeringsbegrepp och programmeringsparadigmer,
 • definiera och använda grundläggande objektorienterande begrepp såsom arv, interface och polymorfism,
 • förklara principer för modularisering och återanvändning av kod,
 • beskriva begreppet kodkvalitet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • utifrån givna problemställningar konstruera lösningar i form av algoritmer och sedan implementera dessa,
 • använda felsökning för att identifiera buggar i program.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • värdera och motivera programmeringslösningar utifrån kodkonventioner och kodprinciper.

Innehåll

Kursen är en introduktion till objektorienterad programmering och utgår ifrån att man har en grundläggande förståelse för programmering sedan tidigare, t.ex. från kursen Informationssystem och systemutveckling. Fokus ligger på objektorienterad design med arv, användning av interfaces och relationella begrepp som association och aggregation. Andra aspekter som tas upp under kursen är felhantering, inkapsling och polymorfism via overriding och overloading. Vikten av kommentarer och dess utformning samt kodkonventioner för läsbar och förståelig kod gås igenom. Kursen behandlar även strategier för återanvändning av kod och begrepp som cohesion och coupling som är centrala för en god objektorienterad design.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Michaelis, Mark Essential C# 6.0

  New York: Addison-Wesley, cop. 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vickers, Paul How to think like a programmer : problem solving for the bewildered

  Andover: Cengage Learning, cop. 2011.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Craig, Iain D. Object-Oriented Programming Languages: Interpretation

  London: Springer-Verlag London Ltd, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk