Kursplan för Fackspråklig kurs i engelska, ekonomisk inriktning A31E

English for Specific Purposes A31E

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN390
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha uppvisat goda kunskaper i allmän grundläggande grammatik, samt förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation för allmänna såväl som professionella ändamål inom det valda fackområdet. Studenten ska också ha visat på god förmåga att förstå och reagera på texter inom det valda fackområdet.

Nedan beskrivs detaljerade mål för kursens två huvudområden, språkstruktur samt fackspråklig kommunikation.

Efter avslutad kurs ska studenten visat

 • god kunskap om engelskans elementära grammatiska regler och strukturer, i synnerhet vad avser kontrastiva olikheter
 • god allmän samt viss facktypisk vokabulär
 • färdighet i tillämpningen av grammatiska regler i fri och styrd produktion
 • viss färdighet i översättning av allmänna men till fackområdet anknutna svenska texter till engelska
 • kunskap om samt förståelse av stilistiska normer och skillnader inom det valda fackområdet
 • god förmåga att förstå och reagera på texter inom det valda fackområdet
 • förmåga att skriva korta redovisningar på engelska som lämpar sig för kommunikation i ett professionellt sammanhang
 • viss färdighet i grundläggande presentationsteknik
 • förmåga att obehindrat och på flytande engelska (fri eller nästan fri från systematiska språkfel) kunna hålla föredrag samt leda och delta i diskussioner inom det valda fackområdet
 • kunskap om de vanligaste problemen svenskar möter inom fackspråket som medium i internationella sammanhang

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i fackspråklig kommunikation. Kursen mål är att utveckla studenters förmåga att i professionella sammanhang uttrycka sig med klarhet och precision på ett sätt som ses som effektivt inom det givna fackområdet. Stor vikt läggs vid allmänna språkliga färdighetsmoment vad gäller grammatik, översättning samt ordbildning. Cirka hälften av kursen innehåller träning i kommunikativ tillämpning av språkliga färdigheter inom det valda fackområdet.

Undervisning

Kursen tränar de elementära grammatiska strukturerna i engelskan samt dessas praktiska användning. Undervisningen innefattar en systematisk genomgång av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar.

Kursen innehåller läsning av mer än 500 sidor engelskspråkig fack- och sakprosa samt tidskrifts- och tidningstext som delvis behandlas och redovisas i samband med undervisningen. Dessutom studeras och tränas de elementära grammatiska strukturerna i engelskan genom översättningsövningar och grammatiska tillämpningsövningar. En större del av materialet genereras av studenterna själva då textproduktion utgör en betydande del av kursen. Vidare ingår vissa lexikonövningar för att träna allmänt såväl som facktypiskt ordförråd.

För att uppöva förmågan att tillgodogöra sig engelskspråkig facklitteratur ingår övningar i att på engelska presentera sakligt korrekta redogörelser för ett varierat fackspråkligt material som samlas in av studenterna själva. Andra typer av övningar tränar tillämpad språkfärdighet inom fackområdet, t.ex. översättning till engelska. Vidare ingår övningar i att leda och delta i diskussioner på engelska inom fackområdet. Gruppundervisningen har löpande bedömning, varför deltagande är obligatoriskt. För att klara godkänt måste studenten närvara vid minst 75% av undervisningstillfällena.

Examination

Examinationen sker löpande i klassrummet genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och ett skriftligt slutprov i form av en salstentamen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen Engelska A32 gäller att studenten ska ha uppnått minst resultatet godkänd på hela kursen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A31J, A1, A2, A4, A6, GLS1, T1 eller HS1.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid minst tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Basläromedel

 • Estling Vannestål, Maria Essential English grammar

  1. ed.: Studentlitteratur AB, 2012

  Annan upplaga kan användas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Geffner, Andrea B. Business English : the writing skills you need for today's workplace

  Sixth edition.: Hauppauge, New York: Barron's Educational Series, Inc., [2016]

  Tidigare upplagor av denna titel kan också användas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Textkompendium och övningar (tillhandahålls av institutionen).

Fotokopierat tidskriftsmaterial samt Internetkällor.

Fotokopierat material.

Referensläromedel och läromedel för självstudier