Kursplan för Allmän musiklära

Elementary Music Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU047
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-08-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för musikvetenskap
 • Reviderad: 2018-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna ha kännedom om den traditionella notskriften, tonnamn, intervall, ackord, tonarter, rytmer och taktarter samt grundläggande musikterminologi.

Innehåll

Webbaserade övningar i allmän musiklära: notskriftens grunder, intervall, ackord, tonarter, rytmer och taktarter samt övningar i den grundläggande musikteoretiska terminologin.

Undervisning

Kursen är helt webbaserad.

Examination

Inlämning av examinerande uppgifter via webbplattformen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Behörig att söka kursen är inte den som läst kursen Allmän musiklära 5MU037 då kursinnehållet är detsamma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Allt kursmaterial finns i lärplattformen Studium.

Versioner av litteraturlistan