Kursplan för De förlorade och de räddade

The Lost and the Saved

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT590
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tros- och livsåskådningsvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-03-10
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-03-02
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: 30 hp
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
Kursen kan ingå i kandidatprogram i religionsvetenskap, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för teoretiska perspektiv i anslutning till olika förståelser av ordet representation
 • diskutera mänskliga rättigheter och människovärde i relation till såväl teoretiska texter som litterära uttryck
 • uppmärksamma och kritiskt granska hur olika vittnesskildringar bearbetar frågan om vad det är att vara människa
 • reflektera självständigt kring olika litterära framställningars förmåga att bearbeta filosofiska, teologiska och etiska problem
 • genomföra hermeneutiskt medvetna analyser och tolkningar av litterära verk

Innehåll

Politisk representation är en förutsättning för mänskligt liv i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt finns det många som lever osynliga och osynliggjorda liv i sådana samhällen, till exempel flyktingar och invandrare. Att leva osynligt och vara utan röst kan leda till att mänskliga rättigheter kränks och att människovärde skadas. Inom ramen för denna kurs diskuterar vi frågor som: Vad är det att vara människa? Vad betyder det att ha en röst? Hur kan man vittna om erfarenheter som tystats? Genom att lyfta fram den dubbla betydelsen av ordet representation, som både etiskt och estetiskt begrepp, analyserar vi med hjälp av vittneslitteratur och andra texter de osynliggjordas möjligheter att höras och representeras.

Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska nätseminarier. Studenterna studerar självständigt och diskuterar tillsammans med andra studenter och lärarna via lärplattformen Distans. Undervisningen bygger i hög grad på självstudier och kommunikation i den internetbaserade lärmiljön. Lärmiljön innehåller all information rörande kursen. En förutsättning för kursen är Internetuppkoppling samt dator.
 

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, hemskrivning samt aktivt deltagande i webbaserade nätseminarier (Examination 7,5 hp). Som betyg på slutförd kurs ges Godkänd eller Väl Godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.
 

Övriga föreskrifter

Notera att angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2017

Kurslitteratur

 • Ruin, Hans; Ers, Andrus Rethinking time : essays on history, memory, and representation

  Huddinge: Södertörns högskola, 2011

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-11722

  I urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cixous, Hélène; Brahic, Beverley Bie. Reveries of the wild woman : primal scenes

  Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2006.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hillesum, Etty; Pomerans, Arnold. An interrupted life : the diaries of Etty Hillesum, 1941-1943

  London: Persephone Books, c1999.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kafka, Franz Slottet

  <Ny uppl.> <Första svenska upplaga 1946>: Lund: Novapress, 2016

  Måste inte vara just denna utgåva.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Levi, Primo Börge, Ingrid; Andersson, Barbro Är detta en människa? : Fristen ; De förlorade och de räddade

  Stockholm: Bonnier, 2013

  Läses i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar

  (av Andersson, Arendt, Cixous, Kafka, Essunger m fl) Mer information ges av kursansvarig lärare vid kursstart.

  Obligatorisk