Kursplan för Företagsetik

Business Ethics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT545
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tros- och livsåskådningsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-04-09
 • Inrättad av: Teologiska fakultetens dekanus
 • Reviderad: 2018-03-02
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: 30 hp
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen utgör fristående kurs.

Mål

Kursen vänder sig till studerande som utbildar sig till arbete inom näringslivet och de som redan är yrkesverksamma eller allmänt intresserade med tillräckliga förkunskaper. Dess syfte är att ge underlag för en kritisk diskussion om etik och privat företagande. Kursen orienterar om skilda etiska modeller, samt olika sätt att skriva normativ företagsetik. Kursens syfte är också att ge färdighet till en självständig reflektion kring etiska frågeställningar i allmänhet.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Med självständighet identifiera och formulera företagsmoraliska problem
 • Kritiskt analysera teorier som behandlar relationen människors, organisationers och organisationers företrädares moraliska ansvar
 • självständigt formulera och argumentera för ett ställningstagande i frågan hur talet om företags moraliska ansvar bör förstås
 • presentera skriftliga analyser av företagsetiska teorier för en akademisk såväl som icke-akademisk målgrupp

Innehåll

Kursen behandlar den diskussion som förts bland etiker om privata företags moraliska ansvar. Vari kan ett sådant ansvar sägas bestå? Kan ett företag överhuvudtaget ses som moralisk aktör? Vad innebär talet om en s.k. intressentmodell och företags sociala ansvar (Corporate social responsibility)? Vilken slags förståelse av normativ etik kommer till uttryck i dessa begrepp och varifrån hämtar den sitt normativa innehåll och sin motivering? För att diskutera sådana grundläggande affärsetiska frågor ges en orientering om olika normativa etiska positioner, samt skilda teorier om privat företagandes syfte och villkor.

Undervisning

Kursen är i huvudsak nätbaserad och genomförs i lärplattformen Distans. Studenterna fullgör, inom angiven tid, uppgifter och seminarier enligt lärarens instruktioner. Samlingar i Uppsala kan komma att erbjudas under kursens gång (ej obligatoriska). Dator med Internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen. Undervisningen är obligatorisk.

Examination

Examinationen kan ske i form av skriftliga redovisningar (PM eller hemskrivningar) samt examinatoriska seminarier. Delmomenten följer fasta tidsramar där examinationsuppgifter inlämnas till lärare vid utsatt datum.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Övriga föreskrifter

Frånvaro kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) som beslutas av kursansvarig lärare.

På grund av kursens karaktär bör studenten ha viss datorvana samt måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling. Denna dator bör också vara utrustad med cd-spelare och ljudkort då delar av kursmaterialet kräver detta.

Notera att angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

 • Brytting, Tomas Företagsetik

  2., [omarb. och utvidgade] uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Phillips, Robert Stakeholder theory and organizational ethics

  San Francisco, Calif.: Berrett-Koehler, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rachels, James; Rachels, Stuart Sjösten, Lisa Rätt och fel : introduktion till moralfilosofi

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mansell, Samuel F. Capitalism, corporations and the social contract : a critique of stakeholder theory

  Cambridge: Cambridge University Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar

  Teologiska institutionen,

  Obligatorisk