Kursplan för 3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna

3D Printing and Bioprinting in the Life Sciences

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MC300
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-02-12
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  180 hp inklusive minst 90 hp biomedicin, medicinsk vetenskap, eller biologi, alternativt 60 hp biologi samt 30 hp kemi, teknik eller geovetenskap, alternativt motsvarande utbildning. För behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Mål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om 3D-printning och bioprintning, samt god kännedom om därtill relaterade praktiska tillämpningar inom medicin, biologi, och biokemi. Efter kursen skall studenten kunna:

 • förklara principerna för stereolitografi (SLA) och fused deposition modeling (FDM)
 • förklara principerna för bioprintning (lager på lager)
 • redogöra för olika användningsområden av 3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna
 • redogöra för processen att gå från idé till ett färdigt 3D-printat objekt
 • formulera en projektbeskrivning för ett eget mindre 3D-printningsprojekt, samt planera och genomföra detta
 • skapa en enkel 3D-modell med hjälp av 3D-CAD
 • utföra 3D-printning av egen 3D-modell
 • kritiskt värdera och analysera objekt skapade genom 3D-printning för användning inom livsvetenskaperna

Innehåll

Kursen introducerar de möjligheter som 3D-printning och bioprintning erbjuder forskare och innovatörer inom medicin, biologi och biokemi. Kursen inleds med föreläsningar om 3D-printning och bioprintning. Därefter följer undervisning i 3D-modellering och praktisk 3D-printning med tillhörande projektarbete under handledning. Projektarbetet syftar till att konkretisera en egen idé kopplad till en forskningstillämpning inom medicin, biologi eller biokemi. Arbetsprocessen samt projektresultat dokumenteras genom en reflekterande rapport.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, teoretiska uppgifter, samt workshops och praktiska projektuppgifter under handledning. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment: individuella inlämningsuppgifter i form av 3D-printade objekt, muntliga presentationer med tillhörande diskussioner, samt avslutande individuell reflekterande rapport som beskriver kopplingen mellan teori, metod och resultat.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gibson, I.; Rosen, D.; Stucker, B. Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing

  Springer Science+Business Media New York, 2015

  Finns tillgänglig via unversitetsbiblioteket

  Obligatorisk

 • Kompendium: 3D-printning och bioprintning

  Institutionen för medicinsk cellbiologi, 2018

  Obligatorisk