Kursplan för Kalkylering

Costing and Capital Budgeting

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE156
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ekonomprogrammet och som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om företagets ekonomistyrning. Efter genomgången kurs skall studenten ha en grundläggande:

 • förståelse för att företagande bygger på ett värdeskapande
 • kunskap om kopplingen mellan ägarstyrning – ekonomistyrning – extern redovisning
 • kunskap och förståelse för sambanden mellan extern/intern redovisning, resultatplanering, kalkyler och olika former av styrmodeller som en organisation använder (t.ex. budget)
 • kunskap om vilken typ av resultat- och kostnadsbegrepp som är lämpade för olika beslutssituationer
 • kunskap om upprättande av kalkyler för bedömning av produkter, tjänster och investeringars kostnader, lönsamhet och kassaflödespåverkan
 • förståelse för att investeringar finansieras med ett kapital och hur man bedömer detta kapitals kostnader
 • förståelse för investeringsbedömningens principer och då speciellt nuvärdeskalkyler.

Innehåll

Kursen inleds med en diskussion av grundläggande begrepp. I avsnittet produktkalkylering visas hur varierande kostnadsbegrepp används för olika syften. Vid bedömning av produkters och tjänsters lönsamhet kan, beroende på beslutssituations art, endera av två grundläggande metoder aktualiseras, självkostnads – eller bidragsmetod. Kursens avslutande avsnitt behandlar internredovisning samt företagets krav på planerade investeringar och kriterier för deras lönsamhet.

Exempel på specifika kunskaper och färdigheter studenten förväntas uppnå:

 • förståelse för de styrprocesser som samspelar i en organisations informationssystem, strategi, budget, redovisning och uppföljning
 • upprättande av budget och vilka processer som ingår i detta
 • kunna redogöra för vissa samband mellan verksamhetsvolym, intäkter/kostnader och kassaflödespåverkande faktorer
 • förstå skillnad mellan särkostnad/samkostnad, rörliga och fasta kostnader samt direkta och indirekta kostnader (omkostnader)
 • kunskap om när vilken typ av kalkyl lämpar sig bäst som underlag för ett specifikt beslut.
 • kunskap om företagets krav på planerade investeringar och deras lönsamhet, investeringars kassaflöde, pengars tidsvärde och val av kalkylränta. Exempel på metoder är nuvärde- och internräntemetoden.
 • genomföra investeringsbedömningar med hjälp av Nuvärdemetoden (realt, nominellt, före och efter skatt, samt med eller utan lånefinansiering), Internräntemetoden och Pay-back metoden
 • beräkna reala räntor
 • beräkna slutvärden
 • beräkna annuiteter

Undervisning

Undervisningen rymmer bl. a. föreläsningar, skriftliga uppgifter i grupp och seminarier.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination sker löpande genom individuellt skriftligt prov samt seminarier och inlämningsuppgifter i grupp. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat följande baskurser i företagsekonomi: Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och Företagande 2FE000, 2FE007, Kalkylering och redovisning 2FE279, Företag och marknad I 2FE778, Företag och marknad II 2FE779, 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, 2FE032, Företagsekonomi 1TG010, Ekonomistyrning för företag och offentliga organisationer 2FE017, Ekonomisk kalkylering 2FE945.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Ax, Christian; Johansson, Christer; Kullvén, Håkan Den nya ekonomistyrningen

  5. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ax, Christian; Kullvén, Håkan Den nya ekonomistyrningen : Övningsbok

  5. [omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Fredrik; Olve, Nils-Göran Det här är ekonomistyrning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan