Kursplan för Finansiering

Corporate Finance

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE253
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-12-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ekonomprogrammet och som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en introduktion till ämnesområdet finansiell ekonomi. Efter avslutad kurs förväntas studenterna förstå och tillämpa finansiella teorier och modeller så att optimala finansiella beslut kan fattas inom företag och organisationer.

Lärandemål:

 • Att förstå och tillämpa olika finansiella teorier och modeller samt att föra resonemang i anslutning till dessa
 • Att kritiskt värdera information från finansiella modeller

Innehåll

Kursen behandlar företagens investerings-, finansierings- och utbetalningsbeslut, portfölj- och kapitalmarknadsteori, aktie-, obligations- och optionsvärdering samt finansiell statistik.

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination sker genom individuellt skriftligt prov och gruppuppgift. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.
 

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter/överlappar bland annat Ekonomisk styrning 2FE254 och Corporate Finance 2FE982

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

 • Berk, Jonathan; Demarzo, Peter Corporate Finance: 5th edition Swedish self study and glossary pack

  Pearson, 2019

  ISBN: 9781787645936 Även 4th ed. går bra

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan