Kursplan för Ekonomistyrning

Management Accounting and Control

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE255
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-12-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ekonomprogrammet och som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska tillägna sig kunskaper och förståelse om ekonomistyrning. Med hjälp av inhämtade kunskaper förväntas det vara möjligt att utveckla förmågan att kunna analysera, och kommunicera om, företeelser kopplat till kursens innehåll. Detta innebär även en utveckling av färdigheter som ställer krav på förmågan att se helheter och placera in fenomen i olika sammanhang.

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna analysera och kritiskt resonera om orsaker till och effekter av ekonomistyrning på olika analysnivåer
 • erhålla kunskap och förståelse för metoder inom ekonomistyrning
 • kunna skilja på variablers analysnivåer samt oberoende och beroende variabler i analysmodeller om ekonomistyrningsproblem
 • kunna designa analysmodeller och operationalisera samband mellan variabler
 • kunna identifiera och analysera problem och lösningar i verklighetsbaserade situationer
 • kunna kommunicera sitt eget arbete

Innehåll

I kursen behandlas bland annat styrning, styrsystem, decentraliseringsproblem, strategi, ansvar och ekonomiska ansvarsenheter, transferpriser, planering och budgetering, prestationsmätning, styrning och stress samt interorganisatorisk styrning.

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, lektioner och handledning.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras löpande genom skriftliga och muntliga redovisningar av individuella och gruppbaserade uppgifter samt genom ett individuellt skriftligt prov. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Verksamhetsstyrning 2FE618, 2FE204, Verksamhetsstyrning, distans 2FE957, 2FE208, Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2FE252, 2FE212, Ekonomisk styrning 2FE254, Ekonomistyrsystem 2FE214 och Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys 2FE995.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Management control systems : performance measurement, evaluation and incentives Anthony, Robert N.; Govindarajan, Vijay; Hartmann, Frank G.; Kraus, Kalle; Nilsson Göran,

  1. European ed.: London: McGraw-Hill, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk