Kursplan för Management and Control

Management and Control

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE412
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå och som följt 30 hp företagsekonomi B-nivå, varav minst 15 hp ska vara godkända.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ekonomie kandidatprogrammet och som fristående kurs.

Mål

Syftet med denna kurs är att ge studenter intresserade av management och styrning en bred förståelse för dessa områden, liksom praktisk övning.
Efter avslutad kurs kommer studenten att:

 • förstå hur ägare och andra intressenter, liksom normer i samhället, påverkar ledning och styrning
 • förstå och kunna reflektera kring olika perspektiv inom organisations- och ekonomistyrningsteori
 • förstå utgångspunkter och bakgrund till strategier och metoder kopplade till ämnet
 • använda olika perspektiv inom organisations- och ekonomistyrningsteori för att kunna analysera och lösa problem i organisationer
 • tillämpa vetenskapliga metoder vid problemanalys och problemlösning
 • muntligt och skriftligt kommunicera resultat och slutsatser
 • förstå och kunna diskutera etiska dilemman kopplade till ämnet

Innehåll

Chefer och medarbetare i organisationer möter en rad utmaningar kopplade till management och styrning. Utmaningarna har två huvudsakliga ursprung:

 • den externa omgivningen och dess intressenter, såsom ägare, kunder, media m fl
 • organisationens interna verksamhet, aktiviteter och processer
Dessa ofta motstridiga krav och förväntningar skapar en komplex problembild som möter chefer dagligen. De skapar såväl begränsningar som möjligheter för ledning och styrning. Under kursen kommer studenterna att möta typiska lednings- och styrproblem och kommer att studera teorier om hur dessa kan hanteras.

Kursen behandlar aspekter som är centrala i organisations- och ekonomistyrningsteori. Iakttagelser och insikter från dessa områden kombineras i denna kurs och kursen fördelas jämnt mellan de två.
 

Undervisning

Kursen bygger på problembaserat lärande och bygger på centrala begrepp inom teoriområdena. En kombination av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter kommer att användas för att utveckla studentens förståelse för de ämnen som tas upp. Delar av kursen kommer att genomföras som grupparbete. Aktivt deltagande är ett krav. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen består av två moduler:

 1. Inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp 7,5 hp (U, G, VG)
 2. Skriftligt prov 7,5 hp (U, G, VG)
och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Uppgifter och prov som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringsuppgifter måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. För kursbetyget G krävs att deltagaren har erhållit betyget G på båda examinationsmodulerna. Kursbetyget VG ges deltagare som erhållit betyget VG på båda examinationsmodulerna.

Student som ej erhållit godkänt betyg på modul 1 måste göra om denna modul, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats. Student som ej erhållit godkänt betyg på modul 2 har möjlighet till omprov på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Management Consulting 2FE406, Management and Organisation 2FE958, Ekonomistyrning och strategier 2FE959.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Articles

  Department of Business Studies,

  Obligatorisk

 • Morgan, Gareth Images of organization

  Updated ed.: Thousand Oaks ; a London: SAGE, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk