Kursplan för Reglering, redovisning och styrning i finansiell sektor

Regulation, Accounting and Control in the Financial Sector

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE879
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi samt 15 hp statistik.

  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Redovisning, Finansiering.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenter bred och djup kunskap om områden som är viktiga för att förstå finansiering, rapportering och styrning i finansiella institutioner. Kursen fokuserar på den finansiella sektorn och dess regleringar, samt hur regleringar påverkar finansiella institutioner.

Efter genomförande av kursen ska studenten kunna förstå

 • finansiella institutioners kontext
 • historiska perspektiv på den finansiella sektorn
 • vilka regleringar som påverkar olika aktörer och hur och varför de utvecklats
 • grundläggande externredovisningsfrågor
 • strategiska aspekter för en finansiell institution
 • kritiska faktorer för en finansiell institutions ekonomistyrningssystem

Innehåll

Den här kursen behandlar olika aspekter av den finansiella sektorn och dess regleringar. Den ger även en inblick i styrningen av finansiella institutioner. Kursen behandlar följande moment:

 • Finansiell sektor
 • Finansiell reglering
 • Finansiell tillsyn
 • Olika rapporteringsramverk
 • Strategiska frågeställningar i finansiella organisationer
 • Bankstyrning; såsom riskhantering och informationssystem

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter, individuellt arbete och grupparbete, och handledning. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination består av individuellt skriftligt prov, gruppvisa och individuella uppgifter och seminarier som redovisas såväl skriftligt som muntligt. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar 2FE834, 8FE834 Funding, Accounting and Control in Banks.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Berger, Allen N.; Molyneux, Philip; Wilson, John O. S. The Oxford handbook of banking

  Second edition.: Oxford: Oxford University Press, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk