Kursplan för Finansiella investeringar, masterkurs

Investments, Master Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE855
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-04-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp i företagsekonomi samt 15 hp i statistik.

  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Finansiering.

Mål

Syftet med kursen är att ge de färdigheter som krävs för att fatta finansiella beslut i samband med investeringar. Grundläggande finansiella teorier och aktuell forskning inom finansiell ekonomi kopplas till praktiska frågor inom portföljförvaltning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Utföra en statistisk analys av historiska avkastningar.
 • Optimera riskfyllda portföljer med hjälp av kalkylprogram.
 • Förklara hur riskpremier för enskilda aktier kan uppskattas med CAPM och flerfaktormodeller.
 • Förstå innebörden av den effektiva marknadshypotesen och beskriva hur mänskligt beteende kan förklara marknadsineffektivitet och marknadsanomalier (beteendeekonomi).
 • Förstå hur teknisk analys kan användas för att utnyttja eventuella marknadsimperfektioner.
 • Beräkna obligationspriser mellan kupongdatum.
 • Immunisera obligationsportföljer från ränterisk (durationsmatchning).
 • Utvärdera portföljers avkastning och tillämpa olika prestationsmått.
 • Bedöma potentialen av internationell diversifiering.
 • Förstå olika hedgefondstrategier.
 • Identifiera och införliva ESG-faktorer i investeringsbeslut (miljö, samhälle och bolagsstyrning).

Innehåll

Kursinnehållet är uppdelat på följande huvudområden:

 • Tillgångsallokering och portföljoptimering
 • Teorier kring prissättningsmodeller
 • Marknadseffektivitet
 • Beteendeekonomi och teknisk analys
 • Prissättning av obligationer och förvaltning av obligationsportföljer.
 • Portföljutvärdering
 • Internationell diversifiering
 • Hedgefondstrategier
 • Hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI)

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna och seminarierna är inte obligatoriska men deltagande rekommenderas starkt för framgångsrika studier. Alla förväntas delta aktivt i seminariediskussioner. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examinationen består av ett individuellt skriftligt prov och inlämningsuppgifter som genomförs i grupp. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningensom gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar 2FE807, 8FE807 Integrated Funding, Accounting and Control.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Articles

  University library database,

 • Bodie, Zvi; Kane, Alex; Marcus, Alan J. Investments

  11 ed., International ed.: New York: McGraw-Hill Education, cop. 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk