Kursplan för Introduktion till byggteknik

Introduction to Construction Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE439
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-03-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en byggingenjör,
 • redogöra översiktligt för byggprocessen,
 • skriva en enkel teknisk rapport,
 • planera och genomföra en muntlig redovisning,
 • bygga en enkel fysisk modell,
 • redogöra för grundläggande begrepp inom byggteknik samt hur byggtekniken utvecklats genom historien,
 • välja och använda utifrån situationen lämplig läs- eller anteckningsteknik samt planera sina egna studier.

Innehåll

Exempel från byggingenjörers arbetsmarknad. Studieteknik. .

Grundläggande begrepp inom byggteknik. Exempel från byggingenjörers arbetsmarknad. Studieteknik. Byggteknik, inkuderat fysiskt modellbygge, rapportskrivning, informationssökning och muntlig presentationsteknik. Laboration i visualisering-och modellverkstad. Lärande på universitetsnivå. Pedagogiska programmets intentioner.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hansson, Bengt Byggledning : projektering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  kap. 1,2,5,6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björk, Cecilia; Reppen, Laila; Nordling, Lars Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 1890 till 2010

  Stockholm: Formas, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björk, Cecilia; Reppen, Laila; Kallstenius, Per Så byggdes husen 1880-2000 : arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år

  [Ny utg.]: Stockholm: Svensk Byggtjänst, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur