Kursplan för Allmän rättskunskap och arbetsrätt

Principles of Law and Labour Law

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå. Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram (t.ex. PA-programmet) vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Mål

Kursen skall ge studenterna allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper om rättssystemets uppbyggnad samt om rättens källor, arbetsmaterial och metoder. Kursen skall vidare ge grundläggande förtrogenhet med centrala rättsliga regler och principer som är av betydelse för arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer. Kursen har huvudsaklig inriktning på svenska förhållanden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

1. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid identifiera juridiska problem och att identifiera det eller de regelsystem som är relevanta för lösning av problemet.

2. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa arbetsrättsliga problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett godtagbart sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.

3. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid presentera underbyggda kritiska synpunkter på arbetsrättsliga frågor utifrån flera perspektiv, t.ex. arbetsgivar­perspektivet, genusperspektivet eller det fackliga perspektivet.

Innehåll

Kursen ger dels en allmän introduktion till den juridiska metoden och rättsreglernas funktion i samhället, dels en genomgång av arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten och den individuella arbetsavtalsrätten. Inslag av arbetsmiljörätt (inklusive ledighetsregler), diskrimineringsrätt och arbetsprocessrätt kan också förekomma. Tyngdpunkten ligger på lärande av arbetsrätt, medan undervisningen i allmän rättskunskap är en förutsättning för att studenten skall kunna tillägna sig arbetsrätten.

Undervisning

Undervisningen består av bl.a. föreläsningar, problembaserade seminarier, praktiska tillämpningsövningar och förhandlingsspel. En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag.

Examination

Kursen innehåller obligatoriska examinationsmoduler som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

 1. Individuell skriftlig deltentamen (”dugga”), 3 hp
 2. Individuellt seminarieobligatorium, 1 hp
 3. Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
 4. Förhandlingsspel (gruppvis muntlig examination), 2 hp
 5. Individuellt skriftligt prov, 7 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används vid examinationsmodul 1-2 är Godkänd (G) och Underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 3-5 är Väl godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att kursens alla fem examinationsmoduler har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att prestationerna på kursen som helhet, efter en sammanvägning av hela examinationsportföljen, bedöms motsvara VG-nivå.

Eventuella kompletteringar av examinationsmoment 1, 4 och 5 kan göras vid kommande kurstillfällen i mån av plats. Eventuella kompletteringar av examinationsmoment 2 och 3 mottas löpande med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. Vid komplettering kan endast betyget godkänd (G) erhållas, undantag är dock möjligt om laga förfall jml 32 kap 8 § rättegångsbalken visas. I examinationsmoment 5 räknas inte schemalagt tillfälle för omprov som komplettering, utan det likställs i betygshänseende med terminens ordinarie tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Godkänt resultat i det individuella seminarieobligatoriet kräver aktiv närvaro vid alla seminarier. Vid två tillfällen godtas emellertid brist på aktiv närvaro utan särskilda skäl. Vid ytterligare brist får studenten ansöka om dispens hos kursansvarig lärare. All dispens förutsätter skriftlig komplettering som anvisas av kursansvarig lärare.

Gruppförberedelser inför seminarium är undervisning i nu avsedd mening. Gruppförberedelser omfattas alltså av det individuella seminarieobligatoriet enligt ovan.

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Anvisat material

  Företagsekonomiska institutionen,

  Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.

  Obligatorisk

 • Aktuell lagsamling

  -,

  Lagböcker ges ut av olika förlag och i princip går det bra att använda vilken som helst av dessa. Det är studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.

  Obligatorisk

 • Adolfsson, Kjell; Norberg, Johanna Handelsrätt : juridik som analytiskt och strategiskt verktyg

  Liber,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Källström, Kent; Malmberg, Jonas Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten

  Iustus,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok

  Iustus,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Zetterström, Stefan Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

  Iustus,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk