Kursplan för Jordens undergång

The End of the World

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV173
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-01-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika teser om jordens undergång och argumenten för och emot dessa, kritiskt värdera och förhålla sig till rimligheten hos sådana påståenden
 • återge grundläggande mekanismer och effekter av naturkatastrofer så som jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, magnetiska polomkastningar och extremväder
 • relatera till historiska massutdöenden och andra katastrofala händelser från jordens förflutna
 • redogöra för samhällsberedskap och andra åtgärder för att hantera katastrofala händelser

Innehåll

Olika visioner om jordens yttersta tid i historien och kulturen och deras vetenskapliga underlag. Exempel på katastrofscenarier i allmän samhällsdebatt och argumenten därom.

Jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamier och följdverkningar av dessa så som jordskred och andra naturkatastrofer. Magnetiska polvändningar, katastrofalt rymdväder, solstormar, meteoritnedslag. Förödande klimatförändringar, istider och andra omvälvande förändringar. Historiska exempel på massutdöenden och deras orsaker.

Samhällskatastrofer så som kärnvapenkrig, domedagsvapen, resursuttömning, pandemier, kemikalieutsläpp och miljöförstörning. Förberedelser inför tänkbara katastrofer och samhällets riskhantering. Studenterna tränas i kritik granskning och vetenskapligt förhållningssätt till världen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och eventuellt studiebesök.

Examination

Kontinuerlig examination med fyra mindre skriftliga prov i anslutning till föreläsningarna. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utlämnade artiklar

Utvalda artiklar med koppling till kursens föreläsningar

Böcker

Rekommenderade böcker för tematisk fördjupning för den intresserade